دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۹

هفت قانون (اصل )برای تمرین خوب در تعلیم وتربیت برای دانشجوی دوره کارشناسی

این ها وابسته به منابع نفیس وگرانبها دربهبود وپیشرفت تعلیم وتربیت دوره ی لیسانس می باشد. اما اعضای دانشجویان واساتید چگونه می توانند دربهبود وپیشرفت تعلیم وتربیت دانشجوی دوره کارشناسی نقش داشته باشند ؟

بسیاری سوالات درکشورها در باره ی فضای دانشکده ومحیط آن پرسیده می شود .برای تمرکز بر بهبود کار خودمان ، پیشنهاد کردیم تحقیق در تدریس خوب ویادگیری در کالج ودانشگاهها را بر اساس هفت قانون (اصل) قرار بدهند .تمرین خوب در تعلیم وتربیت دانشجوی دوره ی کارشناسی.

1.ارتباط تشویق گونه درمیان دانشجویان واساتید

2.بهبود وگسترش عمل متقابل وهمکاری درمیان دانشجویان

3.یادگیری فعالیت تشویق

4.دریافت آنی (سریع ) بازخورد

5.تاکید برزمان درانجام وظیفه

6.توقع وانتظار سطح بالا

7.و روابط گوناگون داده ها وراههای مختلف دریادگیری

این هفت اصل ده الزام مشمئز شده درمحدوده ی توجه قرن بیستم نیست آان ها قصد راهنمایی ها برای اعضای دانشجوها واساتید ومدیران با حمایت از جانب نمایندها وهیات امنا برای بهبودآموزش  ویادگیری را داشتند .این قوانین یا اصول به نظر میرسد دارای جنبه های مشترک هستند زیرابسیاری معلمان ودانشجویان تجاربی دارند واینکه بسیاری معلمان ودانشجویان ازتحقیقات حمایت کردند.

آن ها برتحقیقات 50 ساله درتدریس معلمان ودانشجویان ،واینکه چگونه دانشجویان با هم دیگر کاروبازی راانجام می دادند واینکه دانشجویان واساتید به چه نحوی با هم صحبت می کنند تاکید کردند.درصورتی که هرتمرین می تواند تنها برای خودش بماند وتاثیر داشته باشد . هنگامی که تاثیرات به صورت تکثیری وتصاعدی می باشد. آن ها با هم دیگر در تعلیم وتربیت از شش نیروی قدرتی بهره می گیرند.

1.فعالیت 2.انتظارات 3.مشارکت 4.تاثیر متقابل 5.گوناگونی 6.مسئولیت .

تمرین های خوب بسیاری معانی رادر خود نگه می دارند برای برنامه های حرفه ای وهنر های آزاد  آن ها انواع بسیاری از گروههای متفاوت دانشجویان سفید ،سیاه ،اسپانیایی ،آسیایی ،ثروتمند ، فقیر ، پیر ، جوان ، مرد، زن ازپیش ساخته وآماده شده رادارند.

اما راههای مختلف تمارین خوب موسسات را وخیلی وابسته به شرایط محیطی ودانشجویان انجام می دهند .درادامه ما چندین تعبیر مختلف در تمرین خوب که استفاده شده است درانواع مختلف درابزارها وسال های نه چندان دور.افزون براین مفاهیم قدرتی رادراین تمرین ها برای سرمایه گذاری وحکمیت بالای تعلیم وتربیت وبرای گرفتن تصمیمات مختصر در نهایت برای موسسات مختلف رادارند. نظر به این که اعضای اساتید ومدیران تحصیلی ودانشجویان وپرسنل کارکنان ، ما برای تلاش درزندگی کاری درفهم دانشجویان ، همکاران ، موسسات ، وخودمان خواهیم فرستاد .

تحقیق اداره شده درتعلیم وتربیت سطح بالا با اختصاص همکاران درمحدوده ی وسیع در مدارس کشور .بااین دلایل این تحقیق برای تمرین ات وما امیدواریم کمکی باشد برای انجام بهتر امور.

در تمرین مناسب تعلیم وتربیت دردانشجوی دوره ی لیسانس ، نشانی ومشخصات معلمان راداریم نه این که موضوع ومحتوا چه چیزی هست .ما می دانیم که محتوا وتاثیر متقابل پرورش در مجموعه راههاست .همچنین آگاهیم که این هیجان واضطراب برای سلامتی ضرر زیادی دارد ،درمیان این نظم وانضباط ها. ما آموخته ایم بعداز این که تفکر چه اهمیتی دارد در مقایسه باداستان های طولانی تحقیقاتی در تدریس ویادگیری انجام شود .این تحقیق کوچکی که در دانشکده  برنامه ریزی است .

ما از این رو نمی توانیم مسئول نظریات ومحتوا ی تعلیم وتربیت دانشجوی دوره کارشناسی باشیم . درعین حال درحین انجام می باشد .ما می توانیم بگوییم یک دوره کارشناسی باید دانشجویان را برای فهمیدن ودرک ذهنی با زندگی پیشرفته امروزی آماده کند . چگونه این جایگاه شروع می شود در کلاس درس ومحیط دانشکده ؟آیا زمان مناسب حال نیست ؟

هفت اصل در تمرین مناسب

1.تشویق ارتباط میان دانشجویان واساتید

ارتباط مکرر  دانشجو – استاد  در کلاس حائز اهمیت است و فاکتوری اساسی در ایجاد عاطفه وپیشرفت . نگرانی پیاپی با دانشجویان کمک می کند که ازمیان زمان های ناهموار زمان کار کردن را انتخاب کنند . دانش اندک دانشجویان در مقابل اعضای اساتید مقدار تعهد ذهنی وتشویق های خودشان رادرباره ی ارزش خودشان وبرنامه های آینده گسترش خواهد داد.

2.عمل متقابل پیشرفت و مشارکت درمیان دانشجویان

یادگیری، تلاش گروهی و مسابقه ی انفرادی را به سطح بالایی می رساند . یادگیری مناسب دوست داشتن کار مناسب ، در مشارکت واجتماعی بودن ، نه تشریک مساعی و انفرادی کردن کارها اغلب با درگیری در یادگیری همراه است .

نوشته شده توسط مرادی در 21:15 |  لینک ثابت   •