یکشنبه بیست و یکم آذر 1389

مفهوم وتعریف برنامه ریزی

 

هرکس درزندگی خواست هایی داردکه برای رسیدن به آن هاطرحی می اندازدوتدبیری می اندیشد.خواست هاوآرزوهای بعضی برآورده نمی شوند؛برخی برآورده می شوندکه مطابق باواقعیات ودورازتخیلات ورویاهاهستند.

برای برنامه ریزی تعاریف متعددی وجودداردکه هریک ازآن هابیانگردیدگاه ویژه تعریف کننده ووابستگی اوبه حوزه ی علم ودانش خودویاگروه های خاص اجتماعی است مثلاً:

« برنامه ریزی عبارت است ازطرح تدابیری که بتوان به احسن وجه یامناسب ترین صورت ،ازمنابع موجودیاممکن الوجودبرای نیل به هدف های مطلوب استفاده کرد»[1]

« برنامه ریزی فعالیت مستمری است که نه تنهابه مقصد،بلکه به روش وصول به آن (مقصد) وتعیین بهترین مسیرنیزتوجه دارد»[2]

« برنامه ریزی تدابیری آگاهانه ای است که ازطرف مقامات دولتی برای تعیین هدف های معین ،باتوجه به روابط آن هاباهمدیگروبادرنظرگرفتن رشدمتناسب وهماهنگ همه ی امکانات برای رسیدن به این اهداف اتخاذمی شود»[3]

وسرانجام

« برنامه ریزی فراگردی است مداوم ،حساب شده ومنطقی ،جهت داروودورنگر،به منظورهدایت واشادفعالیت های جمعی برای رسیدن به هدف های مطلوب»[4]

تعریف برنامه :

برنامه ، معمولاً حاصل فرایندبرنامه ریزی است ، « مدرک یاسندی است شامل مجموعه ازارقام مربوطبه هم که مطلوب ترین توسعه رادرطول یک دوره ی معین درآینده پیش بینی می کند»

به عبارت دیگرسندی است که به عنوان مرجعی برای انجام دادن کارهاوارزشیابی فعالیت های انجام شده .

 1.       راسخ، شاپور.تعلیم وتربیت درجهان امروز

[2] .کومبز،فلیپ .برنامه ریزی آموزشی چیست ؟

[3] . شیخاوندی ،داور

[4] .فیوضات ،یحیی ،مبانی برنامه ریزی آموزشی

نوشته شده توسط مرادی در 19:54 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و یکم آذر 1389

نگاهي به ... انواع مهارتهاي زندگي در دوره ي ابتدایی:

نگاهي به ...

بررسي ها نشان مي دهد آموزش چند پايه در بيشتر كشورها از جمله ايران از قدمت طولاني برخوردار است اما در ايران در برخي از كشورها اين مسأله ناديده انگاشته شده و در مواردي در صدد كاهش آن برآمده اند زيرا برخي محققان مخالف اين كلاسها هستند. مانسون و برنر (1996) معتقدند ماهيت تدريس دركلاسهاي چند پايه كيفيت آموزش را كاهش مي دهد و يمن (1996) در مصاحبه با معلمان كلاسهاي چند پايه در هلند از استرس اين معلمان خبر مي دهد. برخي گزارش ها نشان مي دهد معلمان اين كلاسها نسبت به همكاران خود در كلاسهاي تك پايه كمتر از شغل خود راضي هستند و علت آن كار سنگين تدريس و مشكلات مديريت اين كلاسها است. در حالي كه در كشورهاي ديگري مثل اندونزي و فيليپين اقدامات مثبتي در اين زمينه صورت گرفته كه منتهي به دوره جديدي در تاريخ تدريس چند پايه در اين كشورها شده است. زيرا شواهد تحقيقاتي نشان مي دهد كه نتايج آموزش چند پايه مساوي و گاهي اوقات برتر از نتايج الگوي آموزش سنتي است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مرادی در 19:53 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه یازدهم آذر 1389

جام جهانی فوتبال وبرنامه ریزی

جام جهانی فوتبال وبرنامه ریزی

امشب میزبانان جام جهانی فوتبال درسال های 2018 و2022 درزوریخ سویس مقررسمی فدراسیون فوتبال (فیفا) به وسیله ی سپ پلاتررییس این فدراسیون مشخص گردید؛براین اساس کشورروسیه به عنوان میزبان جام جهانی درسال 2018 وقطربه عنوان میزبان جام جهانی درسال 2022 مشخص شدند.

این راقطعاًمی دانیم که این مهم ( یعنی بدست آوردن میزبانی ،آن هم دراین سطح )کارهمچین آسانی نیست واین مرهون خرج میلیون ها وشایدمیلیاردها دلاروصرف هزاران ساعت وقت باارزش می باشد.البته ناگفته نماندمیزبان جام جهانی بعددرسال 2014 کشورفوتبال دوست برزیل خواهدبود.فدراسیونی بااین وسعت واین همه کارکن ومنابع ازمالی وانسانی وفرهنگی و. . . بازنیازخودرابه برنامه ریزی انکارنمی کندوازهمین لحظه میزبان دوازده سال آینده رامشخص می کندتاکشورمزبوردرتدارک امکانات مختلف جهت هرچه بهتربرگزارکردن این مسابقات راکرده وتمام منابع رادرجهت جذب منابع بهتروبیشتربکاربگیرد.

کشوری چون روسیه اگربگوییم سابقه وپیشینه زیادی درپیشرفت درابعادمختلف داشته ودارد؛درست ولی کشوری همانندقطرکه روزی روزگاری عده ای ازافکارغلط آنان راعرب های بادیه نشین وسایرصفت های دیگرکه به ناحق بدان هانسبت می دانند؛اینک به جایی رسیده اند(البته بابرنامه ریزی های جامع واصولی )که میزبانی جامی بااین مهمی رابرعهده دارند.مایی که ادعای تمدنی چندهزارساله داریم ولی ماشاالله به این همه همتی که داریم درخواست میزبانی کشورهای غرب آسیارامی دهیم وکلی هم به خ.دمان می نازیم که چه اقدام شاقی انجام داده ایم.تاکی سرمان رامثل کبک زیربرف خوش خیالی پنهان کنیم وپیشرفت های دیگران راهیچ بینگاریم وعرب هارا . . . بنامیم.

به نوبه ی خوداین انتخاب فیفاراارج می نهم وحق مسلم کشورقطرمی دانم که میزبانی این چنین مسابقات مهمی رابرعهده بگیرد.اینک فلش تمام سرمایه های جهان به سوی مسکوودوحه نشانه می رود.پس برنامه ریزی وپول یک رابطه ی مستقیم ودوطرفه دارند.

کشورهای حاشیه خلیج ،باجذب سرمایه های کلان به احداث استادیوم های باتکنولوژی بالای روزدنیاهمچون استادیوم های مجهزبه سیستم های خنک کننده ی پیشرفته بیابان برهوت رابه گلستانی بدل کرده اندکه اینک به جایی رسیده اندکه تمام جهان رابه دیدن این باغ وگلستان دعوت می کنندوبرای این دیدن هم که باپول خودشان بعضاًبناساخته اندپول می گیرند.بعیدنیست طی چندسال آینده المپیک ورزش های زمستانی هم درهمین قطریاامارات حتی عربستان برگزارنشود؛تعجب نکنیدبااین سرمایه ودرنهایت فکربالا می توان سرزمین های لم یزرع رانیزبه پیست اسکی تبدیل بکنندکمااینکه نمونه هایی ازاین گفته درحال تحقق است.

درکشورمافقط دل رابه سندچشم انداز20 ساله خوش کرده ایم وباخودمی گوییم تاسال 1404 (شمسی) برنامه داریم وهمه چیزراتاین سال پیش بینی کرده ایم .(مامنکراین امرمهم هم نیستیم ولی آن رابازباوجودنیروهای متخصص متفکروذخایرسرشارناکافی می دانیم)

مساحت کشوری مثل قطررااگربخواهیم بایک استان ایران (همچون کردستان ؛البته ازلحاظ وسعت) مقایسه کنیم ؛چه تفاوت هاکه نمی توانیم ببینیم وبه قول گفتنی این کجاوآن کجا؟

مگه کردستان یاچهارمحال وبختیاری هم خاک ندارد(هرچندخاک این جاصدبرابرازهرلحاظ بهتروزرخیزتراست) ولی سرمایه چرابه این دیارعزیزجذب نمی شود؟

شایدمقصرمن برنامه ریزم که برنامه درست وحسابی ندارم یا. . .  !

شایدحق باشماباشداین مثالی مع الفارغ است ؛ولی به خدااگربخواهیم می شودوبه آسانی هم قابل تحقق است.

کشورقطرباجذب بهترین بازیکنان ازفرانسه گرفته تابرزیل وغیره وباارائه ی بهترین خدمات به این بازیکنان ودادن تبعه ی قطری بدانهادرصددتحقق اهداف بلندمدت است ولی ماهنوزاندرخم یک کوچه ایم !

بازیکنان گمنام که خودبحث جدایی دارند؛بازیکنان مدال آوروحرفه ایمان راچگونه ارج می نهیم ؟

بالارفتن وصعوداتفاقی نیست ؛ نیازبه برنامه ریزی ( کوتاه مدت ، میان مدت وبلندمدت ) دارد.

نوشته شده توسط مرادی در 23:33 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و نهم آبان 1389

ارتباط خواب و زندگی روزانه

روانكاوي امروز: روانكاو پژوهشگر تجربي امروز از ماده تشكيل دهنده خواب هاي ما چه مي داند؟
ميشائيل شردل: رؤياها از حوادث، تجارب و اتفاقات زندگي ما هستند. با وجود تمامي خصوصيات عجيب و غريب رؤياهاي ما – تا زماني كه خواب مي بينيم – براي ما همانقدر واقعي هستند كه حوادث و تجاربي كه در بيداري براي ما بوقوع مي پيوندند. رؤيا پديده اي است كه اساس آن بر فعاليتهاي شناختي مغز در حين خواب استوار است. اما از آنجا كه مغز هيچگاه نمي خوابد – و روان ما شب و روز در حال كاركردن مي باشد -، رؤياهاي ما همانطور از قوه و قدرت احساسي، حواس و تصورات برخوردارند كه زندگي ما در حال بيداري.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط مرادی در 23:32 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و نهم آبان 1389

بچه ها چه چیزی یاد می گیرند؟

بچه ها چه چیزی یاد می گیرند؟
اصول پايه
کلاس اول نقطه شروع مهمی برای بچه های کوچک است تا با اتکا به آن خود را عضوی از مدرسه " بزرگ " احساس کنند. خیلی از کارها برای آنها تازگی دارد،  مثلاً شاید برای اولین بار در بوفه مدرسه غذا بخورند و برای اولین بار بدون نظارت مستقیم بزرگترها، در هوای آزاد بازی کنند. این تجربیات به کلاس اولی ها کمک می کند تا بیشتر حس استقلال کنند. کلاس اولی ها باید از مهارتهای اجتماعی ای که در پیش دبستان و آمادگی کسب کرده اند، به نحو کامل تری استفاده کنند. اما جادوی واقعی کلاس اول هنگامی رخ می دهد که بچه ها توانایی فهمیدن معنای واقعی حروف و اعداد را پیدا می کنند. وقتی که آماده می شوند و می توانند کليد این رمز را پیدا کنند و کلمات را بخوانند.

زبان و خواندن و نوشتن
معمولا کلاس اول را، پایه ای می دانند که در آن بچه ها خواندن را می آموزند. در پایان سال اول همه بچه ها نمی توانند به روانی بخوانند، اما اغلب آنها اولین قدم های استوار را به سوی روان خوانی برداشته اند. مجموعه مطالب خواندنی آنها شعرهای ساده، داستانهای الگودار و کتابهای غیر داستانی مبتدی را دربرمی گیرد. با اینکه کلاس اولی ها هنوز حس چندان رشد یافته ای از زمان ندارند، اما به داستانهای واقعی از زمانهای دور علاقه زیادی دارند، بنابراین کتابهای تاریخی ساده جزو خواندنی های محبوب آنهاست.
معلم اول ابتدایی باید در شنیدن صداهای حروف، نوشتن آنچه شنیده می شود و کشف زبان نوشتاری به بچه ها کمک کند. نوشتن نیز مانند خواندن، انواع گوناگونی در کلاس اول ابتدایی دارد. بچه ها تا فهم کامل زبان نوشتاری، املاهای مخصوص خود را " اختراع " می کنند. فعالیت های نوشتاری مثل نوشتن دفتر روزانه، داستاهای کوتاه خلاق یا ثبت کردن کارهای خودشان بسیار مفید است.

ریاضی
کلاس اولی ها شروع به جذب مفاهیم ریاضی انتزاعی تر می کنند. بچه ها با زمان، پول و معنی اعدادی آشنا می شوند که بزرگتر از آن چیزی هستند که می توانند بشمارند و چون هنوز بهترین راه یادگیری شان از طریق اشیای فیزیکی است، وجود وسایل کمک آموزشی مثل مکعب ها و میله ها در کلاس برایشان ضروری است.
آنها حل مسائل جمع و تفریق را شروع می کنند. یاد می گیرند دوتا دوتا، پنج تا پنج تا یا ده تا ده تا بشمرند، که بعدها در حل معادلات ریاضی به کارشان خواهد آمد، آنها را شکل های هندسی دو و سه بعدی هم آشنا می شوند.
علوم
معلمان، کلاس اولی ها را تشویق می کنند تا جواب سؤالهایشان درباره جهان طبیعی را خودشان پیدا کنند و یادبگیرند الگوهایی را در جهان بیابند. ممکن است با مفاهیمی هم روبرو شوند که آنها را وادار کند بیشتر از آنچه به طور مستقیم می فهمند، درک کنند مثلاً اینکه موجودات زنده از ذرات کوچکی تشکیل شده اند. اکتشافات معمولی علمی شامل آب و هوا، اعضای بدن انسان و شناسایی ویژگی های گیاهان و جانوران می شود. بچه ها علاوه براین می توانند با حرکت و نحوه هل دادن و کشیدن اشیاء هم آزمایش کنند.

مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی کلاس اولی ها در چارچوب دنیای خانواده، مدرسه و محله قرار دارد. کلاس اولی ها می توانند تفاوت بین رویدادهایی که در گذشته، حال و آینده رخ می دهند می فهمند هر چند که هنوز آمادگی ارتباط دادن معانی واقعی را به دوره های زمانی متفاوت را ندارند. رویدادهایی که 20 یا 1000 سال قبل رخ داده اند، برای کلاس اولی ها فقط " گذشته " هستند مگر اینکه به موضوعی مربوط شوند که بچه ها با آنها آشنا باشد، مثلاً اینکه بگویند : " آن زمانی که مادربزرگت بچه بود. "
از نظر اجتماعی، کلاس اولی ها مستقل تر هستند و بیشتر مسؤولیت کارهای خود را می پذیرند. بنابراین دانستن نحوه رعایت مقررات و مراقبت از خود برایشان مهم می شود. یک نکته مهم تر دیگر برای کلاس اولی ها داشتن توانایی پیدا کردن راه و چاه مدرسه ( مثلاً پیدا کردن کلاس، دستشویی و ... ) است.

بچه ها چه جوری یاد می گیرند؟
فهم جهان مجرد
کلاس اولی ها به آهستگی و با کلی بازگشت در مسیر راه، از جهان بازی به جهان نشانه ها و مفاهیم نقل مکان می کنند. معنی این حرف این نیست که بازی دیگر برایشان اهمیتی ندارد، بلکه این یعنی یادگیری کلاس اولی سازمان یافته تر و با جریانی معمولی تر می شود. اما هنوز جای زیادی برای اکتشافات شخصی بچه در این روال وجود دارد.

اولین گام ها
برای اینکه نحوه کار و رشد مغز شاگرد کلاس اولیتان را درک کنید، اولین قدم های یک کودک نوپا را به خاطر بیاورید. قبل از اولین گام های لرزان، بچه در خزیدن و چهار دست و پا رفتن استاد شده است. کلاس اولی ها هم همین قدم های اول را از اطلاعات آشنایی که داشتند به سوی جهان بزرگتر و انتزاعی برمی دارند. در این روزهای تازه به راه افتادن، کودک برای اینکه سریعتر به جایی برسد، دوباره به روش چهار دست و پا رفتن بر می گردد. به همین نحو کلاس اولی هم هنوز با گرفتن اطلاعات از طریق اکتشاف و بازی کردن، راحت تر است. مغز او در حال شروع به گرفتن چند مفهوم در یک زمان و سپس برقراری ارتباط بین آنهاست.

یادگیری از اشتباهات
کلاس اولی با انجام دادن و اشتباه کردن، یاد می گیرد. ممکن است این اشتباهات ناامید کننده باشند، برای همین بچه ها به کسانی نیاز دارند که نکات مثبتی درباره نحوه یادگیری قوی آنها را به یادشان بیاورد. تا امروز، اغلب رشد و یادگیری بچه ها بخشی از فرآیندی طبیعی بوده که در دنیاهای آسوده و راحت بازی و خانه صورت می گرفته اند. ممکن است آنها کلی زحمت کشیده باشند تا یاد بگیرند توپ را چطور شوت کنند اما هیچ کس به این کار آنها نمره نداده است یا به اینکه این کار چقدر زمان برده، توجه نکرده است.
در کلاس اول بچه ها شروع به کسب مهارت در حوزه هایی می کنند که کاملاً در آنها احساس راحتی نمی کنند و تازه به خاطر این کارها باید نمره هم بگیرند. از آنها خواسته می شود کارهای مشکلی انجام دهند وبرای اولین بار حس می کنند که در حال مبارزه هستند. این شرایط جدید گاهی بچه های با اعتماد به نفس را هم درباره توانایی های خود به شک می اندازد. در گذشته آنها در کار خود " استاد " بوده اند اما الان فشار یادگیری خواندن و درک مفاهیم سخت و پیچیده ریاضی و علوم را روی دوش خود احساس می کنند. بنابراین کلاس اولی ها باید در محیطی مملو از هیجان و تشویق قرار بگیرند و الگوهای مناسبی از نحوه یادگیری از اشتباهات را در دسترس داشته باشند.

 

نوشته شده توسط مرادی در 23:28 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و نهم آبان 1389

پیشینه ی واژه هنر

درباره قدمت واژه ی هنر چنین آمده است که این واژه اولین باربه زبان اوستایی واز آنجا به بعد به زبان سانسکریت  می رسد.لفظ هنر در زبان سانسکریت ترکیبی  بوده از دو کلمه «سو »و«نر»که سو به معنای «نیک»و«خوب »وهر فضیلت عالی انسانی و«نر »یا«نره»به معنای زن ومرد  است ودرزبان اوستایی «سین » به «ها» قلب شده واین واژه تبدیل به «هونر»می شود که در اوستا از صفات اهورا مزدا تلقی شده است  .هنر درزبان فارسی میانه یا فارسی پهلوی نیز وارد شده است به صورت واژه ی «هنر»که به معنی «انسان کامل» یا «فرزانه» آمده است . در ادبیات قدیم فارسی هنر را به معنای «کمال »و«فضیلت»تلقی می کردند.
بنا براین می توان گفت هنر در زبان قدیم به معنی هر گونه کمال وصفت والای انسانی به کار رفته است
نوشته شده توسط مرادی در 23:27 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و نهم آبان 1389

فرهنگ تفسيري ايسم ها

اگر هم اكنون دانشجو هستيد، يا تحصيلات خود را تمام كرده ايد، روزهاي اول دانشجويي را به ياد داريد، وقتي كه استاد درباره مثلاً ليبراليسم يا سوسياليسم و مكاتب ديگري صحبت مي كرد و در جريان صحبت مثلاً مي گفت كه فلان شخص يك ماركسيست يا دموكرات دوآتشه است؟


  معمولاً كساني كه به تازگي وارد دانشگاه مي شوند، به علت تازگي و عدم آشنايي با مفاهيمي كه مورد بحث قرار مي گيرد، نمي توانند تفاوت هاي بين صفت بودن يا اسم بودن مفاهيم، كه بار معنايي متفاوتي را دارند، دريابند. به نظر شما بهترين راه براي دانشجوي علاقه مندي كه مي خواهد اين تفاوت ها را تشخيص دهد، چيست؟ شايد از آنجايي كه كاركرد دانشگاه هاي ما از توليد علم به توليد مدرك تغيير مسير داده است، دانشجوي ما هم بگويد چه فرقي مي كند كه من تفاوت بين مدرن با مدرنيسم را بدانم. اما براي فردي كه به دنبال درك درست مفاهيم است و مي خواهد كاربرد صحيح هر يك از مفاهيم براساس زمان و مكان و متناسب با يك انديشه يا طرفداري از يك مكتب فكري را بداند، چنين فردي وقتي در حال مطالعه تحولات اقتصادي، يا نظريه هاي رفاه است و به نام تاچر و تاچريسم برمي خورد، بايد و حتماً بداند كه چرا بعد از دهه ۱۹۸۰ نام نخست وزير انگلستان يعني تاچر، به تاچريسم ختم شد و آوردن «ايسم» به آخر تاچر حامل چه مفهومي است كه تاچر به تنهايي نمي تواند آن را برساند. براي شناخت بهتر تاچريسم، سوسياليسم، ليبراليسم، سنديكاليسم، پان تركيسم، هندوئيسم و مفاهيمي از اين دست ابتدا بايد بدانيم كه پسوند «ايسم» چيست. اگر شما هم مانند من كتاب «فرهنگ تفسيري ايسم ها» را در دست داشته باشيد، آن را باز مي كنيد و توضيح محمد حاجي زاده را ذيل مدخل «ايسم» مي خوانيد:
    ايسم، شيسم، سيسم، سيزم :(ism) ايسم در لغت به معناي اصالت، اصول، رويه و نمونه آن است و در حالت پسوندي معناي مكتب از آن گرفته مي شود. اين پسوند (شيسم، سيسم، سيزم) كه اصطلاحاً به «ايسم» از آن ياد مي شود و در گفت وگوها و بر سر زبان ها جاري است از واژه شيسما (Schisma) گرفته شده كه در زبان يوناني به معناي شكاف است و در ابتدا در مورد مسلك ها و انشعاب هايي به كار مي رفته كه از كليسا و مذهب مسيح منشعب مي شده اند و يا كناره گيري مي نموده اند (اعتزالي و انشعابي) و غالباً اين انشعاب و كناره گيري ها را كه سبب تضعيف كليسا و مذهب مي شده جرم و گناه تلقي مي نمودند. به چنين فرقه و گروه هايي كه از كليسا و روحانيت جدا مي شدند و به مفهومي شكاف در مذهب ايجاد مي نموده اند «شيسم» مي گفته اند.
    اما بعدها كاربرد «شيسم» گسترده تر شد و به هر نوع تجزيه و تفكيكي در جامعه و احزاب و مذهب «شيسم» گفته شد و حالا به صورت يك پسوند رايج به دنبال واژه ها و اصطلاحات (سياسي، ادبي، هنري، مذهبي، عرفاني، فرهنگي، قومي و...) مي آيد و تقريباً هنوز همان مفهوم اوليه را دارا است. زيرا اصطلاح يا واژه اي كه به «ايسم» يا همان (شيسم، سيسم، سيزم) ختم مي شود، يا عقيده، مرام و مسلكي نوبنياد است كه با عقايد ماقبل خود در تضاد است و با آن فرق مي كند يا انشعابي است از ايده و مرامي و مسلكي و يا وابستگي دارد به كسي يا چيزي كه مفهوم در نهايت مي شود يكي و بي شباهت به همان «شيسم» اوليه نيست.
    محمود حاجي زاده در حدود ۱۵۰۰ مدخل در كتابش جمع آوري كرده است. تنظيم مدخل ها براساس حروف الفباي فارسي صورت گرفته است و توضيحات هر مدخل براساس موارد كاربرد و اعتبار و اهميت و گستردگي بار معنايي آن مفهوم توضيح داده شده است. مثلاً درباره «سوبژكتيويسم» چنين مي خوانيم:
    • سوبژكتيويسم :(Subjectivism) درون گرايي
    مكتب و آئيني است فلسفي كه در برابر ابژكتيويسم (Objectivism) قرار دارد و اعتقاد بر اين است كه دماغ فقط به مسائلي آگاهي پيدا مي كند كه به وجدان آدمي معرفي شده و وجدان از آن آگاه شده باشد. اين عقيده معمولاً به ماترياليسم يا فلسفه اصالت ماده ختم مي گردد كه منكر وجود ماوراءالطبيعه است. به زباني ديگر اين مكتب بر اين باور است كه آنچه وجود دارد، همان نفس است و حقيقت فكر و راي هر فردي است.
    فلسفه پراگماتيسم ويليام جيمز آمريكايي و فلسفه هيومنيسم شيلر را بايد از نوع فلسفه سوبژكتيويسم دانست.
    قديمي ترين فلسفه سوبژكتيويسم كه آن را از بركلي (Berekly) و در قرون جديد واضع اوليه آن را كانت مي دانند، به طور كلي در چهار فاكتور زير خلاصه مي شود:
    ۱- درون گرايي، ذهن گرايي، اصالت ذهن، ذهن باوري
    ۲- انديشه معتقد به پديده هاي ذهني
    ۳- تحجر افكار و قضاوت يك طرفه و دور ماندن از حقيقت و آنچه كه حقيقت دارد و به وقوع مي پيوندد.
    ۴- ذهنيت در برابر عينيت (ابژكتيويسم) قرار دارد.
    
    
    
    
 برگرفته از روزنامه شرق ، شماره 755 به تاريخ 19/2/85، صفحه 26 

نوشته شده توسط مرادی در 23:24 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و نهم آبان 1389

نمونه طرح درس وی}ه معلمان

مشخصات كلي

نام درس :    فارسي                                   موضوع : نان                                            مكان : كلاس

پاي تحصيلي : اول ابتدائي                          زمان : 45دقيقه                                          مجري :

هدف كلي

1-  شناختي : آشنايي با نشانه ي   ((ن))

2-  مهارتي : توانايي خواندن كلمات و جملات با نشانه ي ((ن))

3-  نگرشي : تقويت علاقه به كتاب و كتاب خواني

اهداف رفتار ي

درپايان اين فراگيران پايه ي اول بايد                                               5- با كليد واژه ها جمله بسازيد

1-  چند نوع نان رانام ببريد                                                  6- تصاوير درس را شرح دهيد

2-  اهميت آسمان و باران رادر تهيه نان بدانند .                        7- كلمات وجملات درس را روان بخوانند

3-  مراحل توليد گندم تا تبديل شدن به نان را بگويند .             8- به درس جديد علاقه نشان دهند

4-  با نشانه ي جديد كلمه بسازند                                          9- بتوانند نشانه ي جديد رادر نوشته هاتشخيص دهند

 

 

مفاهيم

  نانوا- نان باران آسمان

وسايل كمك آموزشي

تكه هاي از نان سنگك لواش بربري نان ساندويج نان محلي و انواع نان هاي ديگر پاكت هاي كوچكي به اندازه تمام دانش آموزان كارت تصاوير مربوط به درس مقداري خمير نان

روش تدريس

پرسش و پاسخ مشاركت توضيحي

تكنيك

بارش مغزي

آزمون رفتارورودي

دو كلمه بگو كه صداي ((ر)) دراول آن باشد ؟

دوكلمه بگو كه صداي ((ر)) درآخر آن باشد ؟

ايجاد انگيزههمراه گروه بندي

قبلاً از شروع درس ، به تعداد دانش آموزان پاكت ها يي به آنها مي دهيم كه در هر پاكت تكه اي از انواع نان هاي سنگ ، بربري ، محلي ،‌ساندويچ ، تنواري ، لواشك و .... وجوددارد به طوري كه بعد از نشان دادن اين نوع نان ها به همديگر گروه هاي 2تا 3 نفري درست شوند .

 

مرحله ارائه درس

فعاليــت معــــــلم

فعاليت فراگير

 

 

 

 

ارائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس

بچه هاي عزيز : امروز مي خواهيم باهم يك بازي انجام دهيم

بازي ما شامل جدول (آري ، نه ) مي باشد .

 

 

معلم : درپاي تخته جدولي به اين شكل رسم مي كند و تصاويري كه از قبل آماده كرده است درآن مي گذارد .

 

                     آري         نه

                       نان          ماهي

                      باران        شتر

 

 

 

معلم : جدول آري با تأكيد بر نشانه ي ((ن)) مي خواند

و بعد جدول ((نه )) رامي خواند درصورتي كه هيچ نوع هماهنگي ديده نمي شود.

 

 

معلم : تعداد تصوير كه از قبل آماده كرده است روي ميز گذاشته و از دانش آموزان مي خواهد كه هر گروه بيايد ويك تصوير را در قسمت آري و يك تصوير رادر قسمت نه بچسباند .

 

 

معلم : از هر گروهي كه كارت رادرقسمت (آري) مي چسپاند مي پرسد :

دليل اين كارش چيست ؟   چرا شكل كارت مربوط به امين رادر جدول آري              مي گذاري؟

(خطاب به گروهي از دانش آموزان )

 

 

 

فراگيران به دقت گوش مي كنند

 

بچه ها مشاهده مي كنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان تكرار مي كنند

 

 

دانش آموزان به صورت گروه گروه مي ايند مشورت مي كنند و كارت موردنظر راانتخاب مي كنند

 

 

دانش آموزان پاسخ مي دهند چون آخر كلمه ي امين با آخر نان و باران مثل هم است و صداي ((ن)) دارند .

 

فعاليــــت  معلـــــم

فعاليـــت فراگيــــــر

 

 معلم : آفرين بچه ها درس امروز ما در باره ي نشانه ي جديد ((ن)) است ( معلم با تأكيد زياد صداي جديد را تكرار مي كند ) اين همان نشانه اي است كه امروز مي خواهيم يادبگيريم .

 

معلم : نام نشانه هاي جديد ((نـ)) غير آخر ((ن))آخراست

معلم مي خواهيد روي تخته صداي (( نـ  ن )) رابرايتان بنويسيم ؟

معلم : روي تخته    نـ      ن 

 

معلم : بچه ها عزيز برويم به جدول حروف الفبا و صداي جديد راكه خوابيده از خواب بيدار كنيم .  ( قبلاً صداي نوشته شده و بر گردانده شده وديده نمي شود )

معلم : يواش بچه ها ، صبر كنيد

 

معلم : صداي جديد رابيرون مي كشد و به بچه ها نشان مي دهد

 

معلم : دوباره آن رادر جاي خود به درستي قرارمي دهد

 

 

 

 

 

دانش آموزان صداي جديد را تكرار مي كنند

 

 

 

فراگيران تكرارمي كنند

 

دانش آموزان : بله

 

 

 

 

يكي از بچه ها با چوبي كوچك با گفتن تق تق به چند خانه مي زند .

ولي هيچ اتفاقي نمي افتد

 

 

تااينكه اتفاقي بر در صداي جديد مي زند تمام بچه ها منتظر ديدن صداي جديد مي شوند بچه ها هورامي كشند و خوشحال شوند

 

ارزشيابي تكميلي و تعيين تكليف

دانش آموزان

معلم : به هر گروه يك نگاره از كليد واژه هاي درس مي دهد تايك جمله براي آن گويند

 

 

 

 

 

معلم : درحاليكه قبلاً مقداري خمير نان آماده كرده به دو گروه مقداري مي دهد تا نشانه ي جديد را درست كنند

 

 

 

 

معلم : بچه هاي عزيز اگر خداوند ابر ها رانمي فرستاد تا باران بيايد نه ناني بود بخوريم ، نه آبي ، همه مي مرديم پس همگي دست ها رابالا برده واز خداوند تشكركنيم

دانش اموزان : به تصوير نگاه كرده و جمله اي جديد براي آن مي گويند

 

 

 

 

 

دانش آموزان روي ميز خود نشانه جديد را با خمير شكل مي دهند  

 

 

 

 

 

بچه ها همه دستهايشان رابلتد كرده و با هم مي گويند :

اي خداي مهربان بخاطر همه نعمت هايت ازتو تشكر مي كنيم.

نوشته شده توسط مرادی در 23:20 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و نهم آبان 1389

هنر چیست و هنرمند کیست؟

هر آنکس که تصویرش بر پرده سینما یا صفحه سیما به نمایش درآید هنرمند نامیده می‌شود و هر آنچه از این دو صفحه جادویی پخش شود، هنر؛ بدون آنکه بدانیم چه جفایی در حق هنر و هنرمند می‌کنیم.‌نباید هر محصولی را هنر نامید و هر شخصی را هنرمند. بدترین ستم در عرصه هنر بهره‌گیری از این دو واژه در جایگاه غیرواقعی خود است. هنر، ویژگی‌هایی دارد که تجلی این ویژگی‌ها باید در هنرمند نمایان باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مرادی در 23:18 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و نهم آبان 1389

والدين بخوانند/ شخصيت فرزندان خود را به خاطر نمره ضعيف تخزيب نكنيد

دريافت كارنامه تحصيلي معمولا براي دانش‌آموزان و والدين آن‌ها با اضطراب و دلهره همراه است و اين استرس در ميان دانش‌آموزاني كه به هردليل امتحان خود را باموفقيت برگزار نكردند، بيشتر ديده مي‌شود. بدون شك همه دانش‌آموزان در امتحانات نتايج دلخواه و مناسب را بدست نمي- آورند و علت اين مساله نيز به عوامل مختلفي بستگي دارد. ويژگي‌هاي فردي دانش‌آموز، عوامل آموزشگاهي، خانوادگي و اجتماعي مي‌تواند در نحوه نتيجه‌گيري دانش‌آموز موثر باشد اما برخي از والدين بدون توجه به اين مسايل، نتايج ضعيف درسي فرزندان خود را بر نمي‌تابند و پس از اطلاع از نمرات ضعيف فرزند خود، به آن‌ها برچسب‌هاي ناروايي مي‌زنند. زدن برچسب نه تنها هيچ كمكي براي پيشرفت تحصيلي دانش‌آموز نمي‌كند بلكه در اغلب موارد دانش‌آموز را از اشتياق ادامه تحصيل و كسب موفقيت درسي هم باز مي‌دارد. صدور كارنامه‌هاي دانش‌آموزان دوره‌ابتدايي و بعداز آن دوره راهنمايي چند روز ديگر آغاز مي‌شود و باتوجه به سنين دانش‌آموزان ياد شده، نحوه برخورد با نتايج تحصيلي اين گونه دانش‌آموزان ضروري به نظر مي‌رسد. يك برخورد نامناسب مي‌تواند همه تلاش‌هاي والدين، معلمان و مسوولان مدرسه را باناكامي روبه‌رو كند و به يقين اين نتيجه مورد نظر هيچ يك از عوامل ياد شده نيست. كارشناسان تربيتي به خانواده‌ها توصيه مي‌كنند كه هنگام دريافت كارنامه دانش‌آموزان و اطلاع از نمرات ضعيف فرزندان خود، مواظب روح و روان آن‌ها باشند و از سخت‌گيري و بي‌احترامي نسبت به آن‌ها پرهيز كنند.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط مرادی در 23:17 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389

نظريه ها ي كاركرد گرايي

نظريه ها ي كاركرد گرايي : ديدگاهي است كه در آن فرايند هاي رواني و رفتارها به موجود زنده ياري مي دهد تا با محيط مادي و اجتماعي خود سازش پيدا كند .

 از طرفداران اين نظريه : ادوارد لي ثرندايك ، بوروس فرد ريك اسكينر و كلارك لئونارد هال مي باشند .

نظريه هاي تداعي گرايي : به يك دسته از نظريه هاي روانشناختي اطلاق مي شود كه در آن فرايند يادگيري به عناصر وابسته به يكديگر تبديل مي شوند يعني : يادگيري آدمي در قالب تداعي گرايي تحليلي است به اين معنا كه يادگيري در اين شيوه به اجزاي تشكيل دهنده ي آن تبديل مي شود .

   از طرفداران اين نظريه : ايوان پترويچ پاولف ، ادوين ري گاتري و ويليام كي استيس مي باشند .

نظريه هاي شناختي : ساخت شناختي مفاهيم با انديشه هاي كم و بيش ثابتي هستند كه در وجدان آگاه يادگيرنده سازمان يافته اند :‌يعني مفاهيم محدود و خاص در مرتبه هاي پايين و مفاهيم كلي و فراگير در بالاي سلسله مراتب قرار مي گيرند .

 در اين نظريه آموزش بايد از كل آغاز و به جزء يا موارد خاص پايان پذيرد و پيش از پرداختن به شرح جزئيات ، هدف و خطّ كلي آموزش روشن گردد.

 از طرفداران اين نظريه : گشتالت ،ژان پياژه ادوارد چيس تولمن ، آلبرت بندورا و دونالد . آ. نورمن مي باشند . 

نظريه نوروفيزيولوژيكي :‌بر دو نوع يادگيري تاكيد مي ورزد كه دونالد الدينگ هپ از طرفداران سرسخت اين نظريه مي باشد .

نوع اول : شامل تشكيل تدريجي مجتمع هاي سلولي و زنجيره هاي مرحله اي در طول دوران طفوليت و اوايل كودكي است : يعني دانش آموز چيز هايي كه از لحاظ مادي حاضر نيستند ، بايد به آنها فكر كند .

نوع دوم : يادگيري بيشتر با اصول گشتالتي تبين پذير است تا با اصول تداعي گرايي . پس از آنكه واحد هاي اصلي يادگيري ايجاد شدند ، به راه هاي تقريبا بيشماري قابل با هم تركيب شدن هستند . بنابراين يادگيري بُعدي ادراكي ، سريع و بينشي است .

نوشته شده توسط مرادی در 0:27 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389

كاربرد نظريه هاي يادگيري در كلاس درس

كاربرد نظريه هاي يادگيري در كلاس درس

نام نظريه پردازها

خلاصه ي نظريه

ثزندايك

يك كلاس درس داراي نظم و ترتيب با هدف هايي كه به روشني تعريف شده باشند را ترجيح مي دهد .

گاتري

مانند ثزندايك فرايند آموزش را بيان هدف هاي آموزشي شروع مي كند ، يعني روشن مي سازد كه چه پاسخ هايي به چه محرك هايي داده خواهند شد.

هال

تفاوت عمده بين هال ، ثرندايك و گاتري در تاكيد آنها بر انگيزش است يعني كاهش سائق يا كاهش محرك سائق است

اسكينر

او بر بيان دقيق هدف هاي آموزشي ، پيش از شروع دوره ي يادگيري،مصرانه تاكيد مي ورزد او مي خواهد كه هدف هاي يادگيري به صورت رفتاري تعريف شوند .

گشتالت

بر مطالب معني دار و درك امور تاكيد مي ورزد . به نظر ايشان ، اجزا بايد به كل پيوند بخورند تا براي يادگيرنده معني دار باشند .

پياژه

تجارب آموزشي بايد پيرامون ساخت شناختي يادگيرنده بنا نهاده شوند .كودكان همسال و هم فرهنگ معمولا داراي ساخت هاي شناختي مشابهي هستند .

تولمن

او بر اهميت تفكر و درك مطالب تاكيد مي ورزد پس لازم است دانش آموز را وا داريم تا در موقعيت مشكل آفرين به آزمون فرضيه بپردازد .

پوپر

يادگيري را حل مساله مي داند ، علم يك وسيله ي موثر براي حل مسائل است يعني زماني مساله اي به وجود مي آيد كه يك مشاهده با انتظارات مغاير باشد .

پاولف

هر زمان كه يك رويداد خنثي با يك رويداد معني دار همراه مي گردد شرطي شدن كلاسيك اتفاق مي افتد . وقتي كه بوي عطر مصرفي معلم مورد علاقه ي ما بعد ها در جايي به مشام ما مي خورد خاطرات خوبي را در باره ي مدرسه در ما زنده مي كند .

بندورا

هر چيزي كه با تجربه كردن قابل يادگيري باشد با مشاهده كردن نيز ياد گرفته مي شود .

نورمن

پيچيده ترين يادگيري از راه قياس صورت مي پذيرد . يعني مطالب تازه از راه پيوند يافتن با مطالب قبلا آموخته شده ياد گرفته مي شود.

 

نوشته شده توسط مرادی در 0:26 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389

شیوه ی تصحیح دیکته ی (املای) فارسی در کلاس های دوم تا پنجم ابتدایی

شیوه ی تصحیح دیکته ی (املای) فارسی در کلاس های دوم تا پنجم ابتدایی

 

1-كم یا زیاد گذاشتن علامت (آ) روی حرف (آ)، یک چهارم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

2-کم یا زیاد گذاشتن نقطه یا بالا و پایین گذاشتن نقطه در صورتی که حرفی با حرف دیگر اشتباه شود، یک چهارم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می گردد. (در حروف ش، ژ، چ، اگر یک نقطه کم بگذارند غلط محسوب نمی گردد چون شکل کلمه عوض نمی شود).

3-ننوشتن حرکات فتحه، کسره، ضمّه ( ـَــِـــُ )، غلط به حساب نمی آید.

4-کم یا زیاد گذاشتن دندانه، در حروف (س، ش،ص، ض) یک چهارم غلط؛ در سایر حروف نیم غلط و در تمام دیکته دو غلط محسوب می شود..

5-حروف (بـ تأکید، نـ نفی) که باید به فعل بچسبند، اگر جداگانه نوشته شوند، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود. به عنوان مثال اگر به جای کلمات (برود، نرود) نوشته شود (به رود، نه رود). در کلمات غیر از فعل، یک چهارم غلط و در تمام دیکته نیم غلط محسوب می شود.

. 6-كم یا زیاد نوشتن سرکج یک چهارم غلط و در تمام دیکته یک غلط به حساب می آید

7-ننوشتن یک کلمه، یک غلط و از قلم انداختن حروف ربط، اضافه و ضمیر مانند (با، در، از، او) در تمام دیکته نیم غلط برای هر حرف محسوب می شود.

8-کم یا زیاد گذاشتن تشدید(ــّ)، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط گرفته می شود.

9-كم یا زیاد نوشتن یک حرف در کلمه یک غلط، ولی در کلمات تکراری برای بار دوم غلط محسوب نمی گردد.

10-ننوشتن یاء میانجی در کلماتی مانند (خانه ی، کوزه ی) یک چهارم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

. 11-کم یا زیاد نوشتن یک حرف در کلمه یک غلط و در هر مورد جدید، یک غلط به حساب می آید

12-نچسباندن حروفی که به هم می چسبند، برای مثال به این شکل (گف تند) به جای (گفتند)، در یک کلمه نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می گردد.

13-غلط نوشتن شکل حرف مثلاً صا(دسته با فاصله و بدون دندانه) به جای ط، یا صـ(بدون دندانه) به جای ص(دندانه دار)، یک چهارم غلط و در تمام دیکته نیم غلط محسوب می شود.

14-اگر به جای کسره ی اضافه (ــِـ)، حرف (ـه ه) و یا بالعکس نوشته شود، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

15-تکراری نوشتن یک کلمه، غلط محسوب نمی آید.

. 16-جابه جایی کلمات در جمله غلط نیست

17-نوشتن کلماتی مانند (رفتند) به صورت (رفتن) و بالعکس در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

حذف (واو) معدوله در (خوا) مانند کلمه ی خواهر و بالعکس (اضافه کردن آن)، یک غلط به حساب می آید. 18-

19-کم یا زیاد گذاشتن علامت تنوین (ــًـ)، یک چهارم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

20-اگر به جای کسره ی اضافه (ــِـ) در ترکیب ان یا ی به کلمه، حرف (ـه ه) نوشته شود (نماینده گان به جای نمایندِگان یا نماینده گی به جای نمایندِگی)، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط به حساب می آید..

21-نوشتن کلمات (عیسی، موسی و ...) به صورت (عیسا، موسا، ...)، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

- 22-چسبیده نوشتن مضاف و مضافٌ الیه یا موصوف و صفت مانند اتاقدرس به جای اتاق درس، در هر مورد نیم غلط به حساب می آید.

 

 

نوشته شده توسط مرادی در 0:26 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389

تدریس برای فردا

تغییر نقش معلم در کلاس درس

 

-              ICT چه تأثیری بر معلم ورزش و روش تدریس او دارد؟

-              معلم چگونه تغییر می کند؟

-              ورود ICT به کلاس های درس، چه تأثیری بر معلمان دارد؟

-              آیا بر کار و فعالیت آنها می افزاید یا آن را کاهش می دهد؟

-              آیا ICT ابزاری برای کمک به تدریس برنامه ی درسی است یا محتوای برنامه را افزایش می دهد؟

-              فناوری چه تأثیری بر مدارس می گذارد؟

-              چگونه یادگیری را غنی تر می سازد؟

در این بخش به بررسی این پرسش ها می پردازیم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط مرادی در 0:25 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389

تاريخچه ارشيابي

تاريخچه ارشيابي

 

از گذشته هاي بسيار دور تا كنون ، افرادي كه با تدريس و آموزش سرو كار داشتهاند ، براي پي بردن به ميزان موفقيت فراگيران خود از مطالب و محتواي آموزش داده شده ، به صورت هاي مختلف از ارزشيابي استفاده كرده اند . اجراي آزمون خدمات اجتماعي از سه هزار سال پيش در چين آغاز شد . در اين زمان يكي از امپراطوران تصميم گرفت شايستگي مأموران خود را بسنجد . از آن پس كساني به مشاغل دولتي منصوب مي شدند كه نمره هاي خوبي در موسيقي ، سوار كاري ، حقوق مدني ، نويسندگي اصول  كنفسيوس و آگاهي از تشريفات مي گرفتند بر پايه منابع تاريخي در ايران در زمان شاپور ، پادشاه ساساني ، در جندي شاپور براي دانشجويان پزشكي چنين آزموني انجام مي شد . در اواخر دوره زنديه براي آن كه مسلم گردد اطفال ، شرعيات و تعليمات ديني را فراگرفته اند امتحان آخر سال در حضور علما ، رجال شهر و اولياء آنها به صورت شفاهي برگزار مي شد . در دوره قاجار ، معلمان هر روز از شاگردان درس پرسيده و توانايي آنها را از طريق امتحان ارزشيابي مي كردند . آنچه مسلم است ارزشيابي هاي انجام گرفته درگذشته ، به طور عمده و به صورت شفاهي و يا علمي بوده كه به نوبه خود نقش بسيار مؤثري در افزايش مهارت سخنوري و كار اين افراد داشته است . در اين حركت سعي شد تا نمرات دانش آموزان به مثابه منبعي جهت ارزشيابي برنامه هاي آموزشي به كار گرفته شود و به اين ترتيب امتحانات كتبي رايج گرديد .

در كشور ما سالهاي سال ارزشيابي تحصيلي از يك سنت خاصي پسروي كرده است . از بررسي آيين نامه ها و دستورالعمل ها كه توسط نهادعالي سياست گذاري يعني شوراي عالي و آموزش و پرورش ( در آغاز شوراي عالي معارف و سپس شوراي عالي فرهنگ ) تصويب شده است . از سال 1303 تا كنون رويكردي يكسان ديده مي شود .

ارزشيابي مبني بر امتحان ( كتبي و شفاهي ) پرسش كلاسي كه آن هم نوعي امتحان است . با ملاك هاي نمره 20 در اين روند هشتادساله وجود داشته است .

تاريخچه ي نظام هاي آموزشي در مقوله ي ارزشيابي كيفي و جامع از دانش آموزان بسيار لاغر اندام مانده است درحالي كه در زمينه ي ارزشيابي از مهارت هاي ساده و دانش حافظهاي بسيار فربه است .

تعاريف ارزشيابي :

1- ارزشيابي عبارت است از فرآيند كسب اطلاعات و كاربرد آن براي داوري هايي كه به نوبه ي خود در تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد . (( آقاي تن برينگ 1974))

2- گردآوري و استفاده از اطلاعات براي تصميم گيري در باره برنامه آموزشي (( كرونباخ 1963))

3- فرآيند جمع آوري و تفسير نظام دار شواهدي است كه در نهايت به قضاوت ارزشي با چشم داشت به اقدامي معين بيانجامد . " بيباي به نقل از ولف "

4- فرآيندي منظم براي تعيين ميزان دستيابي به اهداف عيني آموزشي به وسيله دانش آموزان است ." گرون لاند 1976"

5- سنجش (  َAsses ment )  فرآيند گردآوري اطلاعات در باره ي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و بازخورد دادن به آنان براي آگاهي از نقاط قوت و ضعف خود و بهبود كيفيت يادگبري قضاوت در باره اثر بخشي تدريس و كفايت برنامه هاي آموزشي است .

سنجش بخش جدايي ناپذير و محور اصلي فرآيند ياددهي و يادگيري است . آموزش مطلوب بودن سنجش كارآمد امكان پذير نيست . " دكتر حسن پاشا شريفي "

كيفيت يادگيري و قضاوت در باره اثر بخشي تدريس و كفايت برنامه هاي آموزشي است . سنجش بخش جدايي ناپذير و محور اصلي فرآيند ياددهي و يادگيري است . آموزش مطلوب بدون سنجش كارآمد امكان پذير نيست . (( دكتر حسن پاشا شريفي ))

واژه ي ارزشيابي به معناي يافتن ارزشها ست . يافتن آن چه نه در زمان محدود ، بلكه در فرآيند آموزش و تلاش براي يادگيري و آموختن حاصل مي شود .

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط مرادی در 0:24 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389

ارکان و شوراهای مدرسه

مقدمه

اهمیت و نقش اموزش و پرورش در بهسازی وتوسعه ی زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و اولیای دانش آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشد دهنده ، پویا و زمینه ساز پرورش استعداد های بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد. تحقق اهداف متعالی آموزش وپرورش ولزوم توجه به روحیات و ویژگی های نسل جوان ، تفاوت های ناشی از شرایط جغرافیایی و محیطی و محدودیت منابع و امکانات ایجاب می کند که اداره امور مدارس مبنی بر افزایش قدرت تصمیم گیری ، استقلال نسبی ، انعطاف پذیری و روشهای غیر متمرکز و مشارکت جویانه باشد . تا بتواند فضای عمومی مدرسه را پویا ، پر نشاط و فعال نموده وتوانمندی ها و خلاقیت های مدیران ،  معلمان و دانش آموزان را به خوبی شکوفا و متجلی سازد. در این راستا آشنایی مدیران مدارس با حدود و اختیارات خود و ارکان مدرسه و مقررات تحصیلی از شرایط لازم برای موفقیت یک مدیر به شمار می آید. بدین جهت لازم دیده شد آیین نامه اجرایی مدارس بررسی و مواردی که مدیران در طول سال تحصیلی بیشتر با آن سر و کار دارند جمع بندی و در اختیار آنان قرار گیرد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مرادی در 0:23 |  لینک ثابت   • 

جمعه چهاردهم آبان 1389

نامه ای ازدانش آموزان ایران به مدیران ،کارشناسان ،محققّان،مربیان ومعلمان

نامه ای ازدانش آموزان ایران به مدیران ،کارشناسان ،محققّان،مربیان ومعلمان  

مدیران ،کارشناسان ،محققّان،مربیان ومعلمان  ،مارامی شناسید؟

-        مابچه های ایرانیم

-        مابچه های سرزمین فرهنگ وتمدن بزرگ اسلام وایرانیم.

-        مابچه های  سرزمین شاعران ،عارفان،فیلسوفان،نویسندگان وعالمان متعددیم.

مارامی شناسید؟

ماکودکان کودکستان وآمادگی ودبستانیم:مارامی شناسید؟

ماکودکانی بی غل وغشیم،باصفاوباطراوتیم،پرجنب وجوش وخروشیم،گرم وبامحبتیم،صدیق وراستیم ، پاک ومنزّهیم؛باورکنیدمابالنده ایم ،خلاقیم ؟

مارامی شناسید؟

مادارای استعدادهای متعددیم،ماآماده  برای پیشرفتیم،مامستعدبرای یادگرفتنیم.

ماجداشده ازمحیط گرم خانه وخانواده ایم،ماآماده برای سازگاری بامحیط تازه مدرسه ایم:

باورکنید:

مااهل سوال وپرسشیم،مامشتاق ودلباخته ی گردشیم،ورزشیم.ماکنجکاووعلاقمندبه شناخت طبیعتیم،مادوستدارنقاشی وقصه واشعارکودکانه ایم امانه کلاس نقاشی که بامعلمی که ببخشیداینومیگم برای تکمیل شدن ساعات کاریشون درس هنروتدریس می کنند.

مامخترعان،مکتشفان،شاعران،هنرمندان،صنعتگران،فیلسوفان،نویسندگان،پزشکان،افسران،کشاورزان،معلمان،استادان،پدران،مادران،مدیران  ورهبران آینده ایم .

مارامی شناسید؟

جرقه هاراازکودکی ،ازکودکستان،ازدبستان،بزنیدکه سپس دیراست!

مادانش آموزان دوره راهنمایی ومتوسطه ایم:

مادوره ی تولدی دوباره راآغازکرده ایم.

مادردوره ی طوفان ،دوره ی طغیان،دوره ی شک وتردید،دوره ی برزخ،دوره ی شوروامید،دوره ی قدرت،دوره ی دوست یابی ( ازهرنوع که فرض کنید)وگروه گرایی ،دوره ی توجه به هویت شخصی ، دوره ی استقلال طلبی ر امی گذرانیم.

مادوره ی انتخاب های متعددرامی گذرانیم،انتخاب واحد،انتخاب رشته ،انتخاب مدرسه،ودرمواردی انتخاب همسروانتخاب حرفه وشغل.

مادرخانه هاوخانواده های متفاوت ازنظرفرهنگی ،اقتصادی،ومذهبی،وشهری وروستایی و... زندگی می کنیم.

باورکنیدبین 15 تا20 درصداوقات رسمی مدرسه راازکلاس اول ابتدایی تاپایان متوسطه صرف مطالعه ویادگیری درس زبان وادبیات فارسی کرده ایم امابعضی که چه عرض کنم چرانمی توانیم :

-        به خوبی بادیگران ارتباط کلامی برقرارکنیم.

-        به خوبی سخنرانی کنیم ،اشعارشعرای معروف ایرانی ( حتی شعرای کردی محلی )رابه حافظه بسپاریم وبه موقع ازآن هااستفاده کنیم.

-        به خوبی اندیشه های خودرادرقالب نوشته ای منسجم ونظام یافته درآوریم.

-        به خوبی چه عرض کنم درحدّخیلی ابتدایی هم نمی توانیم زبان مادریمان رابنویسیم وبخوانیم.

باورکنید:

درصدقابل ملاحظه ای ازاوقات رسمی ماصرف تدریس دروس قرآن وتعلیمات دینی  ، علوم وریاضی ، تاریخ وجغرافیاودانش اجتماعی ، هنروورزش ودروس فنی وحرفه ای و .. . می شود.

امانمی دانیم چرا؟

بعضی ازمادرقرائت صحیح  قرآن ودرمواردی ترجمه ی آن توانایی لازم رانداریم.بعضی ازمادرحفاظت ازطبیعت احساس مسئولیت نمی کنیم.

-درامربرنامه ریزی تحصیلی واستفاده ازلحظه لحظه ی عمرتوانمندنیستیم.

-درمهارکردن میل جنسی مشکل داریم وبه راهنمایی نیازمندیم

باورکنید:

درمدرسه مابیشتربرحفظ مطالب وبعضاًمطالبی کاملاًبی ربط اصرارمی ورزندوبیشتربرنمره درسی تکیه دارندوکمتربه رشداجتماعی وعاطفی واخلاقی ماعنایت دارند.

باورکنید:

بعضی ازمانمی دانیم چرا؟

-        درکنکوردانشگاههابرعلایق واستعدادهاوتوانمندی های عملی ماکمترتوجه می شود.

چرابااضطراب زیادروبروهستیم؟

ازشمامی خواهیم کمکمان کنیدودرغلبه برمشکلات یاریمان نماییدوازشمامی خواهیم شرایطی فراهم آوریدکه :

-        استعدادهای خدادادی ماشکفته شود.

-        فضای مدرسه های مابه فضا یی بالنده ،روح افزاتبدیل شود.

-        امکان گفت وشنودبین ماوهمه کارکنان مدرسه بوجودآید.

-        دراداره ی امورمدرسه ازتوانمندیهای مااستفاده گرددوازاین طریق احساس مسئولیت ، اعتمادبه نفس وجرأت ونظم فکری ورفتاری درماتقویت گردد.

 لطفاازمنابع این سایت باذکرمنبع استفاده کنید.

نوشته شده توسط مرادی در 1:41 |  لینک ثابت   • 

جمعه چهاردهم آبان 1389

کودکان کوره پزخانه

 کودکان کوره پزخانه   

سال هاست

نان خشکی ها

از محله‌ی ما نمی گذرند

زیرا از نانِ خالی این همه سفره

چیزی برای پرندگان حتی

باقی نمی ماند ،

فقط می ماند بعضی شب ها

که پدر

دستِ خالی به خانه برمی گردد .

هر وقت پدر

دستِ خالی به خانه برمی گردد

من می فهمم

پنهانی دارد با خودش چه می گوید ،

همه چیز ... همه چیز گران شده است

قند ، چای ، نان ، چراغ ، چه کنم ، زهرمار ...

همه چیز گران شده است . 

و من هر شب آرزو می کنم

ای کاش صمد بهرنگی زنده بود هنوز

هنوز ماهیِ سیاهِ کوچولو

به دریا نرسیده است .

و من هر شب خواب می بینم

دست هایم دارند بزرگ می شوند :

خشت ، کوره ، آجر

سنگ ، بیجه ، محمد !

زورم به هیچ کدام نمی رسد

آجرِ همه‌ی برج های جهان

از خواب و خاکسترِ من است

زورم به هیچ کدام نمی رسد ...

 

نوشته شده توسط مرادی در 1:39 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دهم آبان 1389

راهنمای نگارش مقاله

راهنمای نگارش مقاله

مجله مدیریت بازاریابی

 

رعايت دقيق موارد زير، يكي از شرايط پذيرش اوليه مقاله، از سوي هيات تحريريه اين نشريه بوده و امكان بررسي آن از سوي داوران منتخب را ميسر  مي نمايد:

1- اصل مقاله بايد بر روي يك طرف كاغذ 5/21×28 سانتيمتر(A4) ، با حاشيه 2 سانتيمتر از چهار طرف، و فاصله بين سطرها 8 ميليمتر از يكديگر تايپ و تمام صفحات مقاله به صورت متوالي شماره‌گذاري گرديده و ارسال گردد.

2- حجم مقاله از حداكثر 25 صفحه تجاوز نكند.

3- انشاء و املاي مقاله صحيح، روان و سليس باشد و نكات دستوري در نگارش آن رعايت شود.

4- جدول‌ها، شكل‌ها، نمودارها و تصويرها بايد واضح، قابل چاپ، و بر روي كاغذ مناسب به طور مشخص در متن مقاله شماره‌گذاري گردد و داراي عنوان مشخص، كه در بالاي آنها ذكر مي‌گردد، (و همچنين توضيحات و منبع، كه در ذيل آنها آورده مي‌شود)، باشد.

5- پانويسي یا پاورقی (Footnote) موارد كاربرد بسياري دارد از جمله؛ توضيح واژه‌ها و اصطلاحات دشوار، ضبط اسم‌هاي خاص يا اصطلاحات علمي به زبان اصلي، آوردن مطالب و توضيحاتي كه براي برخي از خوانندگان لازم و مفيد است ولي آوردن آن در متن موجب تضيع وقت خوانندگان، آشفتگي و گسيختگي متن مي‌شود. در مقاله از ذكر واژه‌هاي غير فارسي (انگليسي، عربي و...) كه براي آنها، برابر فارسي رسا و تصويب شده وجود دارد، خودداري گردد. چنانچه معادل فارسي رسا و تصويب شده وجود نداشته باشد بايد به طور مشخص در متن مقاله و كنار واژه فارسي مورد استفاده، داخل پرانتز شماره‌گذاري گرديده و سپس در پاورقي واژه كامل انگليسي ذكر گردد. شماره‌هاي منابع پاورقي در هر صفحه، از شماره يك آغاز مي‌شود.

6- به منظور يكسان سازي تمامي مقالات، براي ارائه ماخذ از روش ماخذ دهي در داخل متن، و به شرح ذيل استفاده گردد. اين روش به دو صورت كلي زير است:

الف) منابع فارسي: (نام خانوادگي نويسنده، سال چاپ، شماره صفحه يا صفحات)

- در مواردي كه از كتاب يا مقاله ترجمه شده به فارسي و همچنین منبع اصلی تالیف شده به زبان فارسی استفاده مي‌گردد و منبع مربوطه حداكثر دو نويسنده دارد، بايد نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان (نه مترجم)، به زبان فارسي ذكر گردد.

به صورت:

(نام خانوادگي نويسنده به زبان فارسي، سال چاپ كتاب ترجمه شده در ايران، شماره صفحه يا صفحات)

        براي مثال:     براي منبعي با يك نويسنده             (كاتلر، 1384، 54-58)

                          براي منبعي با دو نويسنده              (كاتلر و آرمسترانگ، 1380، 255)

- در مواردي كه كتاب يا مقاله ترجمه شده به فارسي، داراي بيش از سه نفر نويسنده بود بايد صرفا نام خانوادگي نويسنده اول (نه مترجم) ذكر گردد و سپس از واژه «و ديگران» استفاده گردد.

 

 

به صورت:

(- و ديگران، سال چاپ كتاب ترجمه شده در ايران، شماره صفحه يا صفحات)

        براي مثال:            (كاتلر و ديگران، 1381، 54-58)

 

- در مواردي كه يك منبع فارسي براي مرتبه دوم و... به صورت متوالی در متن مقاله تكرار مي‌گردد از روش زير استفاده مي‌گردد.

      به صورت:

(همان منبع، شماره صفحه يا صفحات)

براي مثال:       (همان منبع، 75)

 

 

ب ) منابع انگليسي: (Last Name, year, p)

- در مواردي كه از كتاب يا مقاله به زبان اصلي استفاده مي‌گردد و منبع مربوطه حداكثر دو نويسنده دارد، بايد نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، به زبان انگليسي ذكر گردد.

     به صورت :         (Last Name, year, p)

      براي مثال:       براي منبعي با يك نويسنده            (Gronroos, 2001, 85-88)

                         براي منبعي با دو نويسنده             (Booms & Bittner, 2002, 253)

- در مواردي كه كتاب يا مقاله به زبان اصلي، داراي بيش از سه نفر نويسنده بود، بايد صرفا نام خانوادگي نويسنده اول ذكر گردد و سپس از واژه ‹‹& et al››  استفاده گردد.

به صورت:      (Last Name & et al, year, p)

      براي مثال: (Kotler & et al, 2000, 214, 229)

- در مواردي كه يك منبع انگليسي براي مرتبه دوم و ... به صورت متوالی در متن مقاله تكرارمي‌گردد از روش زير استفاده مي‌گردد.

به صورت: (Ibid, p)

      براي مثال: (Ibid, 38)

 

مقاله بايد شامل موارد و عناوين زير باشد:

صفحه اول

كه شامل چهار بخش مي‌شود:

الف) عنوان مقاله (فارسي و انگليسي)

ب) مشخصات نويسنده يا نويسندگان

اطلاعات زير به طور كامل در مورد نويسنده يا هر يك از نويسندگان به طور جداگانه و به ترتيب زير ذكر گردد:

1- نام ونام خانوادگي، ( فارسي و انگليسي)

2- رتبه علمي دانشگاهي (شامل: مربي، استاديار، دانشيار، استاد) و نام دانشگاه (فارسي و انگليسي)

پ) نشاني كامل پستي و آدرس پست الكترونيك (E-Mail) و شماره تلفن (ثابت و همراه)

 

 

ت) یک نفر از میان نویسندگان، به عنوان نویسنده طرف مکاتبه يا نويسنده مسُولCorresponding Author)) با علامت ستاره مشخص گردد که مکاتبات از طرف مجله صرفا با ایشان انجام می‌گردد.

 

 

صفحه دوم

كه شامل سه بخش بوده و همگي به زبان فارسی تهيه مي‌گردد و نباید از یک صفحه تجاوز کند:

الف) عنوان مقاله

ب) چكيده

چكيده مقاله مي‌بايست حداكثر در 250 كلمه، و شامل خلاصه‌اي كامل از محتواي مقاله و نتايج كلي آن باشد.

پ) واژگان كليدي

حداقل پنج و حداكثر ده واژه، مرتبط با مقاله كه در اصل مقاله نيز آورده شده است، ذكر گردد.

در اين صفحه (صفحه دوم) نيازي به ذكر نام نويسنده (يا نويسندگان) نمي‌باشد.

 

صفحه سوم

كه مقاله با «مقدمه» از ابتداي صفحه سوم آغاز خواهد شد.

 

صفحه نتيجه‌گيري

كه شامل «نتيجه‌گيري» است و استفاده از عنوان «پيشنهادات» كه عموما در مورد رساله‌هاي دكتري استفاده مي‌گردد، ضرورتي ندارد.

 

صفحه منابع

تمام منابع ذكر شده در متن مقاله، ابتدا به ترتيب الفبايي حرف اول نام خانوادگي نويسنده اول (هم در مورد كتاب و هم مقاله)، منظم گرديده و سپس كليه منابع فارسي و پس از آن كليه منابع انگليسي به ترتيب ياد شده با شماره رديف مسلسل آورده شود.

براي ذكر كامل آدرس منابع و به منظور يكسان سازي آدرس دهي در صفحه منابع، از روش زير استفاده گردد:

 

- كتاب به زبان اصلي:

نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك (سال انتشار كتاب) «عنوان كتاب» ناشر، محل نشر، نوبت چاپ، شماره جلد، شماره صفحه يا صفحات.

 

- مقاله به زبان اصلي:

نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك (سال انتشارمجله) «عنوان مقاله» نام مجله، شماره مسلسل تك شماره، ناشر، (ماه يا فصل انتشار تك شماره)، شماره صفحه يا صفحات.

 

 

 

 

- كتاب تاليفي يا ترجمه شده به فارسي:

نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك «عنوان كتاب» نام و نام خانوادگي مترجم (در صورت تاليفي بودن اين قسمت حذف مي‌گردد)، ناشر، محل نشر، تاريخ انتشار، نوبت چاپ، شماره جلد، شماره صفحه يا صفحات.

- مقاله از مجلات تخصصي فارسي:

نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك «عنوان مقاله» نام مجله، ناشر، شماره مسلسل تك‌شماره، ماه يا فصل انتشار، شماره صفحه يا صفحات.

توجه: در صورت وجود چند نويسنده (در مورد كتاب و يا مقاله) پس از نوشتن نام خانوادگي و نام اولين نويسنده، براي هر يك از نويسندگان ديگر، ابتدا نام و سپس نام خانوادگي آنها نوشته خواهد شد. قبل از نوشتن نام نويسنده آخر، در منابع فارسي حرف « و »، و در منابع خارجي علامت ‹‹&›› خواهد آمد.

 

در صورت استفاده از منابع اينترنتي در مقاله، در صفحه منابع از الگوهاي زير استفاده نماييد:

- كتاب الكترونيكي:

نام خانوادگي، نام مؤلف «عنوان كتاب». محل نشر، ناشر، تاريخ انتشار، تاريخ آخرين ويرايش (درصورت موجود بودن)
< نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به طور كامل ]  < تاريخ مشاهده[ .

 

- مقالات الكترونيكي:

نام خانوادگي، نام مؤلف «عنوان مقاله» نام نشريه، دوره، شماره، ماه، سال، شماره صفحه )در صورت موجود بودن) . [Online]

 < نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به طور كامل<   ]تاريخ مشاهده[ .

 

- پايان نامه يا رساله الكترونيكي:

نام خانوادگي، نام نويسنده «عنوان پايان‌نامه»، مقطع تحصيلي و رشته، دانشگاه، سال دفاع از پايان نامه يا رساله. [Online]
< نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به طور كامل < ]تاريخ مشاهده[ .

 

صفحه آخر

كه شامل سه بخش بوده و همگي به زبان انگلیسی تهيه مي‌گردد و ترجمه صفحه دوم است:

الف) عنوان مقاله

ب) چكيده

چكيده مقاله مي‌بايست حداكثر در 250 كلمه، و شامل خلاصه‌اي كامل از محتواي مقاله و نتايج كلي آن باشد.

پ) واژگان كليدي

حداقل پنج و حداكثر ده واژه، مرتبط با مقاله كه در اصل مقاله نيز آورده شده است، ذكر گردد.

در اين صفحه (صفحه آخر) نيازي به ذكر نام نويسنده (يا نويسندگان) نمي‌باشد.

 

* در مورد مقالاتي كه به زبان انگليسي ارايه مي‌گردد صفحه آخر شامل عنوان مقاله، چكيده واژگان كليدي به فارسي مي‌شود.

 

نوشته شده توسط مرادی در 23:30 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دهم آبان 1389

صد کتابی که پیش از مرگ حتما باید خواند :

 صد کتابی که پیش از مرگ حتما باید خواند :

1.     شاهنامه - فردوسی
2. خسرو و شیروین - نظامی گنجوی
3. کلیات سعدی شیرازی - سعدی
4. ربه‌کا - دافنه دو موریه
5. بامداد خمار - فتانه حاج سید جوادی
6. محاکمه - فرانتس کافکا
7. آرمان نامه ارد بزرگ - امیر همدانی
8. ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد - پائولو کوئیلو
9. زارا عشق چوپان - پرویز قاضی سعید
10. خانه ارواح - ایزابل آلنده
11. میهن پرست - صادق هدایت
12. پاییز پدرسالار - گابریل گارسیا مارکز
13. تاوان عشق - فهیمه رحیمی
14. سیمای زنی در میان جمع - هاینریش بول
15. سووشون - سیمین دانشور
16. مرشد و مارگاریتا - میخائیل بولگاکف
17. زمستان - مهدی اخوان ثالث
18. دکتر ژیواگو - بوریس پاسترناک
19. امیرارسلان نامدار - میرزامحمئ علی نقیب الممالک
20. دالان بهشت - نازی صفوی
21. ارباب حلقه‌ها - جی. آر. آر. تالکین
22. آخرین وسوسه مسیح - نیکوس کازانتزاکیس
23. یاسمین - م . مودب پور
24. سلام بر غم - فرانسواز ساگان
25. مرد پیر و دریا - ارنست همینگوی
26. شب سراب - ناهید . الف پژواک
27. طاعون - آلبر کامو
28. جان کلام - گراهام گرین
29. دن کیشوت - سر وانتس
30. لبه تیغ - ویلیام سامرست موام
31. کلیدر - محمود دولت آبادی
32. بیگانه - آلبر کامو
33. خوشه‌های خشم - جان استاین‌بک
34. اورازان - جلال آل احمد
35. زنگها برای که به صدا در می‌آیند - ارنست همینگوی
36. پریچهر - مرتضی مؤدب پور
37. زنان کوچک - لوئییز می آلکوت
38. داش آکل - صادق هدایت
39. چشمهایش - بزرگ علوی
40. بر باد رفته - مارگارت میچل
41. دیوان حافظ - حافظ
42. وداع با اسلحه - ارنست همینگوی
43. گرگ بیابان - هرمان هسه
44. دلاور زند - نصرت ناظمی
45. در جستجوی زمان از دست رفته - مارسل پروست
46. چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم - زویا پیرزاد
47. قصر - فرانتس کافکا
48. قصه های مجید - هوشنگ مرادی کرمانی
49. سیذارتا - هرمان هسه
50. پایبندیهای انسانی - ویلیام سامرست موام
51. روزالده - هرمان هسه
52. پاشنه آهنین - جک لندن
53. مادر - ماکسیم گورکی
54. مامور سری - جوزف کنراد
55. سفرهای گالیور - جوناتان سویفت
56. شوهر آهو خانم - علی محمد افغانی
57. رابینسون کروزوئه - دانیل دفو
58. نبرد من - آدلف هیتلر
59. ماشین زمان - هربرت جورج ولز
60. تس - تامس هاردی
61. تصویر دوریان گری - اسکار وایلد
62. ژرمینال - امیل زولا
63. ماجراهای هاکلبری فین - مارک تواین
64. گرداب سکندر - رضا رهگذر
65. جزیره گنج - رابرت لوئی استیونسون
66. تولدی دیگر - فروغ فرخزاد
67. برادران کارامازوف - فئودور داستایوسکی
68. میهن پرست - صادق هدایت
69. بازگشت بومی - تامس هاردی
70. ثریا در اغما - اسماعیل فصیح
71. آنا کارنینا - لئون تولستوی
72. دور دنیا در هشتاد روز - ژول ورن
73. همسایه ها - احمد محمود
74. جنگ و صلح - لئون تولستوی
75. تربیت احساسات - گوستاو فلوبر
76. موش و گربه - عبید زاکانی
77. جنایت و مکافات - فئودور داستایوسکی
78. آلیس در سرزمین عجایب - لوئیس کارول
79. بینوایان - ویکتور هوگو
80. امثال و حکم - دهخدا
81. پدران و پسران - تورگنیف
82. گلی در شوره زار - نسرین ثامنی
83. مادام بواری - گوستاو فلوبر
84. هزار و یکشب - عبداللطیف تسوجی تبریزی
85. کلبه عمو توم - هریت بیچر استو
86. موبی‌دیک - هرمان ملویل
87. دیوید کاپرفیلد - چارلز دیکنز
88. بلندیهای بادگیر - امیلی برونته
89. خواجه تاجدار - ژان گور فرانسوی
90. کنت مونت کریستو - الکساندر دوما
91. اولیور تویست - چارلز دیکنز
92. بابا گوریو - اونوره دو بالزاک
93. دایی جان ناپلئون - ایرج پزشکزاد
94. گوژپشت نوتردام - ویکتور هوگو
95. سرخ و سیاه - استاندال
96. وسوسه - جین اوستین
97. شازده احتجاب -هوشنگ گلشیری
98. اعترافات - ژان ژاک روسو
99. برادرزاده رامو - دنیس دیدرو
100. سرگذشت تام جونز: کودک سر راهی - هنری فیلدینگ

نوشته شده توسط مرادی در 23:28 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دهم آبان 1389

مقایسه ای بین دانشگاهها درایران وخارج ازایران

مقایسه ای بین دانشگاهها درایران وخارج  ازایران

قبل ازاینکه بخوام یه مقایسه ای ازدانشگاههای ایران وخارج داشته باشم ؛ بایدبگم که من فقط دردانشگاههای ایران درس خوانده ام وآنچه روازدانشگاههای خارج بیان می کنم یاازمنابع (کتب ترجمه شده ) مانندبررسی تطبیقی دکترالماسی یادکترآقازاده وسایرمنابع دیگریاازافرادی که شخصاًدردانشگاههای خارج کشورخودتحصیل کرده اندیامشغول به تحصیلندیاازرسانه هاوشبکه های تلویزیونی مختلف ویاازسایت های معتبر؛خوددانشگاههاودرنهایت وبلاگ ها وسایرتجربیاتی ازبطن جامعه می  توان کسب کرد؛به دست آورده ام.

یه نکته ای رومی تونم باقاطعیت بگم واونم اینه که دانشگاههای خارج منابعشون ( منظورم وسایل آموزشی وکمک آموزشی ) خیلی خیلی ازما(ایران) سرترندوحالا حالاهابایدبریم تابه اونهابرسیم ولی نمی دونم خوشبختانه یابدبختانه من ازاون دست معلمانی هستم که به وسایل خیلی اهمیت نمی دم ( نه اینکه اونارومنکربشم ) ولی معتقدم اونی که بیش ازوسایل کمک آموزشی مهمه توانایی تا....

داشتم عرض می کردم دانشگاههای ایران ازلحاظ امکانات از دانشگاههای خارج داشته ی کمی داردامادرعوض اساتیدومعلمان باانگیزه ای هم دارد ( نه اینکه درخارج معلم کم انگیزه است که دروقت مقتضی به این بحثم خواهم پرداخت !) .

امااینک مقایسه ای از دانشگاههای آزادبادانشگاههای دولتی وپیام نوروغیرانتفاعی :

نخست بایدبگم که دانشگاههای آزادازبهترین اساتیدممکنه استفاده می کنه ( حتی بایدبگم که دانشگاه آزاداساتیدبرجسته ونخبه روبیشتربه دلیل اینکه دانشجویان پول پرداخت می کنندوحق مسلم خودمی دانندکه استادباسواد و . . . داشته باشند، استفاده می کند) یعنی راحت براتون بگم من که خودم در دانشگاه آزادمدرک کارشناسی ارشدم روگرفتم ؛ اکثراستادهای نخبه ی کشورکه اگه نگم همشون شایدکم گفته باشم ولی اکثرشون اساتیدبودندکه خارج بخصوص درآمریکامدرکشون گرفته بودن.

اماازلحاظ تولیدعلم بایدبگم که من که خودموبایه همکاردیگری که دردانشگاه دولتی درس خونده مقایسه می کنم (این همکارباهم دریک مدرسه تدریس می کنیم ؛ طبق اعترافات خودشون ) به ما مثلادرکارپایان نامه بیشترازدانشگاههای دولتی سخت می گیرن وازطرفی درمسابقات خارج کشور ( اعزامی به مسابقات مختلف علمی وفرهنگی وحتی ورزشی و. . .) اکثرمدال آوران دانشجویان دانشگاههای آزادهستند.

اماتفاوت اساسی دردانشگاههای آزادودولتی به نظرمن تفاوت دردریافت شهریه است ( آزادوپیام نورشهریه می گیرندالبته پیام نورقدری کمترولی دولتی نه )

من که کارشناس ارشداین مملکتم نمی دونم این ارقامو(شهریه )چه کسی یاکسانی واصلابرااساس چه ضوابطی تعیین می کنندواصلانظارتی وکنترلی براین شهریه هامیشه واگه میشه چطوری ؟ من نمی دونم اگه کسی اطلاع دقیقی داره بهم بگه ؟

مثلابنده هنگام ثبت نام دردانشگاه مبلغی بالغ برصدتاصدوپنجاه هزارتومان(بسته به دانشگاهی که میری همه می گیرن) باعنوان بابت فعالیت های ورزشی ازتون میگیرن ولی خداییش من که الان فارغ التحصیل شده ام تنهاچیزی که دردانشگاه ندیدم حتی پلاکارتی هم بابت فلان فعالیت ورزشی انجام میشه روندیدم !

اماازلحاظ منابع درسی تدریس شده دردانشگاه که براتون بگم که تفاوتی دیده نمی شودحتی دربعضی مواقع که خودم روبادوستم که همون رشته ی من رودردانشگاه دولتی میخونه ؛ استادمنابع بیشتری روبرای دانشجوهای دانشگاه آزادمعرفی می کنن وشایددلیل آن این باشدکه بعداًانگ ساده گرفتن دروس درمیان نباشدبه عبارتی دیگرهمه اساتیدچه آزادوپیام نوروچه دولتی طبق سرفصل هایی که قبلا وزارت علوم به دانشگاه ابلاغ می کندتدریس می کنن .

امامقایسه ماباکشورهای خارجی :

من میگم بهتراین مقایسه رونکنیم ؛ آخه چطوری میشه دانشگاهی مثل همین دانشگاه محل تحصیل خودم روبادانشگاهی مثل دانشگاههایی مثل دانشگاه هاروارد یاحتی دانشگاههای ژاپن ومالزی کناردست خودمون مقایسه کرد ( خداییش مقایسه ای مع الفارغه )

اوناازبهترین منابع ( حتی چندوقت پیش شنیدم درکشورکره جنوبی دردانشگاهاشون ازانترنت 1000 مگابایت یایک گیگ استفاده می کنند) امامادرتهران که بهترین جای پرسرعت انترنت ماست حداکثر60 ،70مگابیت که تازه براتون بگم درخوددانشگاهم نمی گذارندباخیال راحت حتی یکی دوساعت بااینکه دانشجوی ارشدیادکترام باشی ازانترنت استفاده کنی برای کارتحقیقی که می خوای انجام بدی )

امایه موضوعی که شایدبراتون جالب باشه که بدونید؛طی مراجعه ای که همین تابستون به کتابخونه ی دانشگاه تهران کردم ( بخش روانشناسی ) من که کارت ارشددانشگاه آزادارائه کردم اصلانگذاشتندازکتابهای اونجااستفاده کنم ولوبرای یه نیم ساعت !

توروبه خدانگاه کنیدچه شعارهای دهن پرکنی که درسطح جهانی نمی زنیم که وضعیت علم مااینه واونه !

یکی نیست به اینهابگه آخه چطوری به شمامااجازه می دیم که بیایدازمنابع مابه راحتی ؛ حتی بدون ارائه ی کارت شناسایی ازکتابخونه وسایرمنابع استفاده کنیدولی مانمی تونیم ؟

ازطرفی دیگراینکه حدودسه چهارم دانشجوهای ایران درعلوم انسانی اشتغال به تحصیل دارندوازعلوم پایه وکاربردی چندان خبری نیست.

درایران دانشجوبیشتربرای پاس کردن منابع درس می خواندولی درکشورهای خارجی بیشتربرکاربرددروس توجه می شودودرپایان هردوره ازدانشجویاحتی دانش آموزآزمون جامع تئوری وعملی  به عمل می آید !

برخی سیستم پذیرش دردانشگاههاروبه قیفی تشبیه می کنن که درایران این قیف روبه پایین است یعنی اینکه سخت داخل میشی وآسون میان بیرون یعنی به عبارتی فقط کافیه قبول شی دیگه هرجورباشی فارغ التحصیل میشی امادرخارج این قیف وارونه است . ( مابه درست یانادرست بودن این تشبیه زیادکاری نداریم هرچندتشبیهی پربیراهم نیست !)

امایک سوال :

نمی دونم باوصف مواردفوق چرابعضی هابادیگرساده انگارانه ای به دانشگاه آزادوپیام نوردرمقایسه بادانشگاههای دولتی می نگرند؟( اگه می دونیدبه من هم بگیدممنون میشم !)

 

 

 

نوشته شده توسط مرادی در 23:26 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دهم آبان 1389

نامه آبراهام لینکلن به آموزگار پسرش

 نامه آبراهام لینکلن به آموزگار پسرش

 

    به پسرم یاد بدهید که :

·         او باید بداند که همه مردم عادل و همه آنها صادق نیستند.

·         اما به پسرم بیاموزید که به ازای هر شیاد انسان صدیقی هم وجود دارد.

·         به او بگویید به ازای هر سیاستمدار خودخواه، رهبر جوانمردی هم یافت می شود.

·         به او بیاموزید که در ازای هر دشمن ، دوستی هم هست.

·         می دانم که وقت می گیرد، اما به او بیاموزید اگر با کار و زحمت خویش یک دلارکاسبی

           کند بهتر از آن است که جایی روی زمین ۵ دلار بیابد.

·         به او بیاموزید که از باختن، پند بگیرد و از پیروز شدن، لذت ببرد.

·         او را از غبطه خوردن بر حذر دارید.

·         به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یاد آور شوید.

·         اگر می توانید به او نقش موثر کتاب در زندگی را آموزش دهید.

·         به او بگویید تعمق کند .

·         به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود.

·         به گل های درون باغچه و به زنبورها که در هوا پرواز می کنند دقیق شود .

·         به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد.

·         به پسرم یاد یدهید با ملایم ها، ملایم و با گردنکش ها کردنکش باشد.

·         به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد. حتی اگر همه بر خلاف او حرف بزنند.

·         به پسرم یاد بدهید که همه حرف ها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می رسد

           انتخاب کند.

·         ارزش های زندگی را به پسرم آموزش دهید.

·         اگر می توانید به پسرم یاد دهید که در اوج اندوه تبسم کند.

·         به او بیاموزید که از اشک ریختن خجالت نکشد.

·         به او بیاموزید که می تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند اما قیمت گذاری برای دل

          بی معنی است.

·         به او بگویید که تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پاي سخنش بایستد و با

           تمام قوا بجنگد.

·         در کار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید اما از او یک ناز پرورده نسازید.

·         بگذارید که او شجاع باشد.

·         به او بیاموزید که به مردم اعتماد داشته باشد.

·         توقع زیادی است اما ببینید که چه می توانید بکنید.فرزندم پسر کم سال بسیار خوبی است.

 

 

نوشته شده توسط مرادی در 23:25 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم آبان 1389

Cooperative Education

Cooperative Education (Co-op) Program Guide For Supervisors/Mentors Phil Hoffmann LaRC Co-op Coordinator (as of 05/2004)

Table of Contents Introduction Cooperative Education Defined Benefits of Cooperative Education Expectations and Roles Co-op Arrival/Logistics Preparation Appointment Grade and Promotions Leave/Leave Without Pay (LWOP) Travel Request and Authorization Form Federal Benefits Overtime Hours/Credit Hours Employment After Completion of Program Requirements

INTRODUCTION The information contained in this handbook is intended to answer your questions regarding the Cooperative Education (Co-op) Program at the NASA Langley Research Center. Referring to it will assist you in your role as a Co-op Supervisor/Mentor. If you have any questions, please contact the Co-op Program Coordinator in the Office of Human Resources, Mail Stop 174 or e-mail at LaRC-Co-op@larc.nasa.gov. COOPERATIVE EDUCATION DEFINED Co-op began in 1906 at the University of Cincinnati solely for engineering majors. Today it is available to students at over 1,000 colleges and universities nationwide. Approximately 200,000 plus students are presently enrolled in Co-op programs with over 50,000 employers. The program is called “Co-op” because it involves a cooperative effort on the part of colleges, employers, and students to form an exceptional educational program. Working together, a synergistic learning process is created that integrates classroom studies with supervised work experiences. Students are employed for a semester at a time in positions related to their major field of study and career objectives. The process alternates work and study. An example of a Co-op work tour is: a 3-month tour initially, and after that, the student may return for another 3-month tour. Scheduling may vary because of school requirements. Therefore, a Co-op tour can differ from the one described above. The only requirement is that the Co-op works at least one semester and one summer tour. Co-op program is NOT strictly “summer work” nor is it a short “internship.” The program is designed to provide the student with increasing responsibility commensurate with increased academic skills and experience gained from previous school and work terms. The primary objective of the program is to provide the Center with a source of trained and highly motivated employees who are familiar with Center’s activities and are ready to assume their place in the permanent workforce immediately upon graduation and successful completion of the Co-op Program. For this reason, the distribution of skill types within the program closely mirrors the Center’s professional workforce as a whole. BENEFITS OF COOPERATIVE EDUCATION To the supervisor/mentor and the Center: • Provides continuous source of new talent and original ideas. • Provides cost-effective recruitment, training, and retention vehicle. • Permits input into the educational process. • Provides an opportunity to preview potential full-time employees in actual work situations.

• Aids in meeting affirmative action goals through identification, placement, and development of qualified minority candidates. Thus enhancing our diversity workforce. • Allows senior employees the chance to mentor and train younger employees for NASA Langley’s future. To the student: • Provides practical experience in applying academic principles and theories. • Helps in determining general and specific career opportunities and goals. • Develops confidence, interpersonal skills, and professional work habits. • Increases motivation and desire to learn. • Allows exposure to state-of-the-art equipment and practices. • Provides all Federal benefits. • Allows a potential offer of permanent/term employment to be made upon successful completion of the program and graduation. To the school: • Offers feedback on current practices in the working community. • Furnishes information on employment trends. • Strengthens rapport with community. EXPECTATIONS AND ROLES When a Co-op student has been placed in your organization, it is you (the supervisor/mentor) who plays a central and crucial role in the success of the Co-op Program. The two most important ingredients for a successful experience are the establishment of a mentoring relationship and the quality of the work assignments. Here are some ideas to help foster effective development of a Co-op: • All Co-op Supervisors and Mentors are required to review LaRC Sexual Harassment Policy (http://oeop.larc.nasa.gov/SexualHarassmentPolicy.pdf) • Whenever possible, meet the student on their first day at the Office of Human Resources when they report to work or have someone designated to do so. • Introduce the Co-op to fellow workers. • Plan well-defined work assignments before the student’s arrival. • Assign projects of increasing responsibilities and challenges. • Vary the assigned tasks to expand learning opportunities. • Set time schedules for follow-up and task completion. • Provide an alternate resource person for the student to consult in case you are not available and brief this person on their role as an alternate source of guidance. • Encourage the student to ask questions and develop an on-going communication system. • Expect the Co-op to be a productive and contributing member of the group. • Discuss career and academic goals.

• Discuss opportunities in their next assignment/rotation. • Encourage participation in Center activities. • Assist student in adapting to the work-world environment by planning routines, organizational structure, responsibilities, and expectations. • Provide printed information or Web sites about your area whenever possible (e.g., acronyms, organizational chart, information resources, WebTADS, and security procedures. • Familiarize the student with telephone system. • Provide feedback to students through performance plans and appraisals. CO-OP ARRIVAL/LOGISTICS PREPARATION Before your Co-op reports for duty, the following preparations should be made: • A desk, computer, e-mail account, and telephone number should be ready for the Co-op’s use the first day on duty. • Once the Co-op reports to you after employee in-processing, someone should introduce the Co-op to their fellow employees and inform the Co-op where the Credit Union, cafeteria are located and other facilities that may be of useful for the student. APPOINTMENT GRADE AND PROMOTIONS All Co-ops are given Schedule B Excepted Appointments. This type of appointment enables noncompetitive conversion of Co-ops to a term appointment or full-time career employment after graduation. The student’s number of completed college credits will determine the initial appointment grade level. Undergraduate level Co-ops are typically appointed at the GS-04 while graduate level Co-ops are usually appointed at the GS-07. Periodically, Co-ops become eligible for promotion. Promotion eligibility is described below. Clerical and Technician Student Trainee Positions Grade Level of Education GS-1 High School Student GS-2 High School Graduate/Equiv. GS-3 Complete 1 Year of Study Post H.S. GS-4 Complete 2 Years of Study Post H.S.

Scientific & Engineering and Professional Administrative Student Trainee Positions Grade Level of Education GS-4 College Sophomore GS-5 College Junior GS-6 College Senior GS-7 Masters Program or College Graduate GS-9 Doctorate Program or Completion of 1 Year of Masters Level Study GS-11 Doctorate Program (Research) or Completion of 1 year of Doctorate Level Study LEAVE/LEAVE WITHOUT PAY (LWOP) AND CHECK-OUT PROCEDURES Annual Leave Except in unforeseen circumstances, annual leave must be requested sufficiently in advance to permit fair and equitable scheduling of leave for all employees in the work unit while ensuring the efficient accomplishment of work. In the event of an unscheduled absence, the employee is expected to request approval as soon as possible (generally within the first 2 hours of the workday). Sick Leave Personal sick leave is appropriate when an employee is incapacitated for the performance of duties by sickness, injury, or for pregnancy and confinement; or for medical, dental, or optical examination or treatment; or when exposure to contagious disease could jeopardize the health of others. In addition, the Federal Employees Family Friendly Leave Act (FEFFLA) expands the use of sick leave by a limited number of hours for

general family care and bereavement; to provide care for a family member as a result of a physical or mental illness, injury, pregnancy, childbirth, medical, dental, optical examination or treatment, or for other serious health condition; to make arrangements necessitated by the death of a family member or to attend the funeral of a family member. Employees using sick leave under the FEFFLA should charge the applicable time to FFSL. Employees who have invoked the Family and Medial Leave Act should charge their time to the appropriate code (FMAL, FMSL, FMSS or FMLLW). Sick leave accrues without limitation as to how much can be accumulated. Judicious use of sick leave can prove extremely beneficial. During periods of extended absence, accumulated sick leave can act as an insurance policy by keeping an employee in a pay status throughout the duration of the illness. Advanced Sick Leave Advanced sick leave may be granted for serious disability or illness when an employee has exhausted available sick leave, and may not exceed 240 hours. When it is known at the time a request for advanced sick leave is made that the employee will not return to duty, it will not be granted. LWOP When Co-ops return to school at the completion of each work tour, they are placed in a LWOP status. The Co-op student must report to the Co-op Program Coordinator to receive an official LWOP briefing 2 weeks prior to leaving. A SUPERVISOR’S EVALUATION OF COOPERATIVE STUDENT FORM (Attached) This form (NASA Langley Form 263, Dec 2002) must be completed and should be discussed with the student before the last day of the work tour. The student also completes an evaluation of the work tour, which may also be discussed. An unsatisfactory performance rating is a basis for termination. Students have been thoroughly informed of all these procedures. TRAVEL REQUEST AND AUTHORIZATION FORM (if student is not local) The Co-op Program Office furnishes all Co-op travel cost. With the following stipulations, students are not eligible to receive travel money for their first trip to Langley or their last trip back to school before graduation. Students are eligible for all intervening travel to Langley and return travel to school. This policy only applies to students attending from no local universities.

FEDERAL BENEFITS Co-ops are paid Federal employees and are entitled to all the benefits of Federal employment (e.g., annual, holiday, and sick leave and health and life insurance). OVERTIME HOURS Some Langley work units occasionally need their Co-ops to work overtime due to heavy workloads. This is allowed as long as the additional hours do not interfere with the Co-ops schoolwork. This includes time for the Co-op student to complete research, studying for exams, accomplishing homework, etc. The students schooling is the most important consideration and will be given first priority. Overtime hours will not be paid for by the Co-op Program Office funds. The overtime funds will be directly charged to the job order for which the hours were utilized. Full time Co-op Students can earn credit hours. Credit hours are non-overtime work for which the employee receives no additional pay. Full-time employees (co-ops) may accumulate and carry forward no more than 24 hours from pay period to pay period. Part-time employees may accumulate one quarter of the biweekly scheduled work hours. Employees are reminded that WebTADS does not have a means to keep employees from posting and accumulating more than 24 hours when they post their time. Once WebTADS data is processed into the NASA Personnel/Payroll System, the system will automatically drop any credit hours posted in excess of the maximum. Therefore, employees are reminded they should not work past the 24-hour limit and they cannot volunteer hours. (Ensure the credit hours program is not abused) TERMINATIONS Unsatisfactory work performance (including attendance and punctuality problems) should be dealt with separately by contacting the Co-op Program Director: This is to insure that the appropriate Employee Relations steps are followed: These issues must be discussed with the co-op student by the supervisor/mentor. Clear documentation must be kept by the supervisor/mentor on all incidents, counseling sessions, etc. If the problems are not resolved and the student receives an unsatisfactory evaluation, the student may be terminated. A Co-op student may also be terminated for any of the following reasons: • Resignation. • Change in academic major, which will not qualify him/her for a position. • Suspension, expulsion, or withdrawal from the educational institution. • Unsatisfactory work performance based upon the supervisor and the Co-op Program Director's evaluation and recommendation. Failure to maintain academic standards (e.g. GPA). • Failure to adhere to the standards set forth in the Co-op Agreement. Inability of the Agency to retain the student in the position for various reasons (e.g. administrative, manpower, financial, lack of projects (work), etc.)

EMPLOYMENT AFTER COMPLETION OF PROGRAM REQUIREMENTS Within 120 calendar days after completing educational requirements, the employing agency may non-competitively convert a student to a term, career, or career-conditional appointment. Students must have satisfactorily completed study-related work for baccalaureate and associate, master or doctoral degree program. Tentative offers may be made no earlier than nine months prior to the Co-op Student completing their educational requirements. Supervisors/mentors must contact the Co-op Coordinator prior to a tentative offer being made to a Co-op student.

 

نوشته شده توسط مرادی در 22:39 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم آبان 1389

پروپزال

  تاریخ:.................................................

  شماره: ...............................................

 پیوست: .............................................

بسمه تعالی

           

        جناب آقاي دكتر  

معاون محترم پژوهشي

با سلام و احترام

به پيوست يك نسخه اصل فرم طرح تحقيق با عنوان:

 ....................................................................................................................................................................................................................  مربوط به دانشجو خانم/ آقاي                        گروه     
رشته                      به شماره دانشجويي                                        كه در جلسه مورخ ......................................
شوراي دانشكده مورد تصويب قرار گرفته است، به همراه امضاي استادان و مسئولان مربوط در ذيل اين نامه ارسال مي­شود.

 

نام و نام­خانوادگي

رشته تحصيلي

نوع همكاري

امضاء

استاد راهنما:

 

 

 

  تمام وقت

نيمه­وقت  □     مدعو

 

 

 

استاد مشاور:

 

 

 

 تمام وقت

  نيمه­وقت  مدعو   

 

 

 

 

نام­ و نام خانوادگي مسئول گروه

نام و نام­خانوادگي مدير گروه آموزشي

نام و نام­خانوادگي مدير پژوهشي

 

 

 

 

امضاء:

 

امضاء:

 

امضاء:

 

        خواهشمند است دستور فرماييد طرح تحقیق ارسالي در جلسه شوراي پژوهشي واحد مطرح و نظر شوراي  محترم به دانشكده اعلام گردد.

                                                                                                              رئيس دانشکده                                                            


   بسمه تعالی

 

       پرسشنامه پروژه هاي آموزشي  

     کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي

      واحد تهران جنوب

 

 

 

عنوان پروژه:  

 

گروه مهندسي:                                                                         تعداد واحد:

 

استاد راهنما:                                                                             استاد مشاور:                                                            

                                                

نام دانشجو:

                                    

وضعيت تحصيلي دانشجو:

تعداد ترمهاي گذرانده:...........ترمهاي مشروطي:...........تعداد واحدهاي گذرانده:............

 

                                                                                                              مسئول آموزش گروه:

 

خلاصه طرح: (مسئله، هدف از اجراء ضرورت انجام طرح)

 

 

 

 

مراحل اجرای طرح و جدول زماني:

 

 

 

سابقه علمي و فهرست منابع:

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

امضاء دانشجو:                          امضاء استاد راهنما:                               امضاء استاد مشاور:                           امضاء مدیر گروه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(طرح تحقیق)

دانشگاه آزاد اسلامي

 

 

 

 

درخواست تصويب موضوع پايان نامه

کارشناسي ارشد

 

 

 

 

 

عنوان پروژه:

 

 

 

 

 

 

رشته و گرايش:

 

 

 

 

نام دانشجو:

 

 

 

بسمه تعالي

 

تاریخ:                                                                                                 شماره:

درخواست تصويب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد

توجه: اين پرسشنامه با مساعدت و هدايت استاد راهنما تکميل شود.

عنوان پروژه:

 

 

1- اطلاعات مربوط به دانشجو

نام:                                          نام خانوادگي:                                    شماره: دانشجويي:

رشته:                                             گرایش:                                         دانشکده:

 

مقطع:                                            تاريخ و سال ورود:             

آدرس پستي در تهران:                                                                                                  تلفن:

 

آدرس پستي در شهرستان:                                                                                              تلفن:

 

 

2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما

نام:                                               نام خانوادگي:                                                تخصص اصلي:

 

آخرين مدرک تحصيلي:                              رتبه دانشگاهي:                                     پایه:

 

محل خدمت: 

سمت:                                                                                                     سنوات تدريس: 

 

تعـــــداد رساله  و  پــــایان نامه هاي راهنــــمايي شده در دوره  دکتري:                            کارشناسی ارشد:

 

آدرس:                                                                                                                 تلفن:

 

 

 3- اطلاعات مربوط به استاد مشاور:

نام:                                                نام خانوادگي:                                                تخصص اصلي:

 

آخرين مدرک تحصيلي:                                رتبه دانشگاهي:                                     پایه:

 

محل خدمت: 

سمت:                                                                                                     سنوات تدريس: 

 

تعـــــداد رساله  و  پــــایان نامه هاي راهنــــمايي شده در دوره  دکتري:                            کارشناسی ارشد:

 

آدرس:                                                                                                                تلفن:

 

4- اطلاعات مربوط به پايان نامه

 

الف: عنوان پايان نامه:

 

ب: نوع کار تحقيقاتي:   بنيادي□    کاربردي□   عملي□                  پ: تعداد واحد پايان نامه:

 

 

 

1- تحقيق بنيادي پژوهشي است که به کشف ماهيت اشياء، پديده ها و روابط بين متغيرها ، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوریها و نظریه ها می پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می نماید. 2- تحقیق کاربردی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود. 3- تحقیق عملی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و با هدف رفع مسائل و مشکلات جوامع انسانی انجام می شود.

 

 

 

5 - بیان مساله و پرسش اصلی (ابعاد مساله، معرفي دقيق مساله، فرضیات، جنبه هاي مجهول، متغيرها، پرسشها و منظور تحقيق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-سوابق مربوط (سابقه تحقيقات، نتايج به دست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرات علمي موجود در مقالات و پروژه های اخیر درباره موضوع تحقيق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- اهداف تحقيق (شامل اهداف علمي، کاربردي، ضرورتهاي انجام تحقيق و بهره وران)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- روش کار:

الف) نوع روش تحقیق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه­ای و غیره):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ) ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش، جدول و غیره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- طول مدت اجرای تحقیق:

 

 

 

10- تاییدات

الف:

نام و نام خانوادگی دانشجو:                                                              امضا                                      تاریخ:

 

 

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                                         امضا                                     تاریخ:

 

 

 

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:                                                         امضا                                     تاریخ:

 

 

 

 

 

ب- نظريه کميته تخصصی گروه                                                                    تاريخ جلسه:                    

 

        مورد تائید است.

 

          به دلائل زیر مورد تائید نیست:

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت و تخصص

نوع راي

امضاء

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

مدير گروه                                                                  امضاء                                                           تاريخ:

 

      

پ - نظريه شوراي پژوهشي واحد

 

 

موضوع و طرح تحقيق پايان نامه      آقاي /  خانم

 

دانشجو مقطع کارشناسی ارشد              رشته                                                                که به تصويب کميته تخصصي مربوط رسيده بود در جلسه مورخ:                      شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شد. و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اکثريت اعضاء قرار گرفت □   نگرفت □

 

 

اشکالات وارد بر طرح  ( در صورت عدم تصویب)

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت و تخصص

نوع راي

امضاء

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

معاون پژوهشي واحد:                                              امضاء                                             تاريخ:

 

   

 


                                               بسمه تعالي

فرم الف

 

فرم اطلاعات پایان نامه هاي کارشناسي ارشد

این قسمت توسط سازمان مرکزي تکميل می شود

 

 

نام واحد دانشگاهي:                                                                        نام دانشکده :                                          

 

 

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد:

 

 

نام و نام خانوادگي دانشجو:

 

شماره دانشجويي:

جنسیت : زن □  مرد □    

 

سال اخذ پایان نامه:  

               

نیمسال تحصیلی اخذ پایان نامه :

 

تاریخ تصویب در شورای دانشکده :

 

تعداد واحد پایان نامه :

 

گروه تحصیلی:   علوم انسانی□   فنی مهندسی□  

رشته تحصیلی:                                                                               گرایش:

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                                                                      مرتبه علمی:

کد شناسایی استاد راهنما:                                                                                                    رشته تحصیلی:

 

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد که  ایشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:

تعداد پایان نامه هاي کارشناسی ارشد واحد  که ایشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:

 

 

                                                                                                                           امضاء استاد راهنما

 

 

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:                                                                                        مرتبه علمی:

کد شناسایی استاد مشاور:                                                                                               رشته تحصیلی:

 

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد که ایشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد که ایشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:

 

                                                                                                                              امضاء استاد مشاور

 

 

 

توجه: این فرم باید تایپ شده تحویل داده شود.

 

امضاء مدیر گروه مربوطه                                                                                  امضاء معاونت پژوهشی واحد


فرم شماره 1

بسمه­تعالی

 

 

تعهدنامه حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه نتایج آنها

مرتبط با دانشجویان کارشناسی ارشد

 

اطلاعات مربوط به دانشجو

عنوان پایان­نامه:

 

نام: ..................................... نام­خانوادگی: ............................................................ شماره دانشجوئی:..............................................

رشته تحصیلی: ...............................................گرایش: ................................................... دانشکده: ................................................

سال اخذ پایان­نامه: ........................ نیمسال تحصیلی: ................................

آدرس پستی:

تلفن:                                 تلفن همراه:                                                                            E-mail:           

 

         اینجانب ...................................................................... دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب متعهد می­شوم:

1-     محتوای پایان­نامه کارشناسی ارشد اینجانب، متعلق به دیگران نبوده (دست اول بوده)، براساس اصول علمی تهیه شده و با نام دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب ارائه ­شود.

2-     به منظور رجوع مناسب و روشن به آثار دیگران، منابع و مآخذ مربوط به نقل قول­ها، جداول و نمودارها و یا نتایج تحقیقات دیگران در پایان­نامه دقیقاً ذکر خواهد شد. همچنین هیچ­گونه استفاده­ای از آثار دیگران بدون ذکر منبع اصلی و به گونه­ای که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی نباشد، بعمل نخواهد آمد.

3-     بدون ذکر نام دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب و در نظر گرفتن حقوق این دانشگاه نسبت به ارائه و انتشار نتایج حاصل از پایان­نامه به شکل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و ... (در قالب مطالب چاپی یا غیرچاپی) در هر مرحله (قبل و بعد از دفاع از پایان­نامه)، اقدام نکنم.

4-     در صورت هرگونه مغایرت و تخلفی از موارد اشاره شده در بندهای 1 تا 3 این تعهدنامه، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب مجاز است از ادامه تحصیل و هرگونه فعالیت آموزشی و امکان دفاع از پایان­نامه اینجانب در هر مرحله از تحصیل جلوگیری نماید. همچنین خسارات مادی و معنوی وارده به دانشگاه آزاد اسلامی و افراد ذی­نفع را پرداخت نمایم.

 

 تاريخ:                                            امضاء:

فرم شماره 2

 

 


بسمه­تعالی

 

 

 

 

فرم حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه نتایج آنها

مرتبط با استاد راهنما/ استاد مشاور پایان­نامه­های کارشناسی ارشد

 

      

     اینجانب ......................................................................................................... استاد راهنما/ استاد مشاور آقای/ خانم....................................................، دانشجـوی مقطع کارشنـاسی ارشـد دانشگـاه آزاد اسلامی- واحـد تهران جنوب، از مفـاد بخشنـامه "حفظ و دفـاع از حقـوق مادی و معنوی تولیدات علمی انشگاه آزاد اسلامی و ارائه نتایج آنها"، آگاهی کامل داشته و خود را ملزم به رعایت آن می­دانم.

 

 

امضاء:

تاریخ:

 

 


                                                          بسمه تعالی

 

فرم ب

 

فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

نام واحد دانشگاهی:                                    کد واحد:

 

کد شناسایی پایان­نامه:

 

نام نام خانوادگی دانشجو:

شماره دانشجوئی:                                                       

رشته تحصیلی:                    

گرایش تحصیلی:

سال و نیمسال اخذ پایان­نامه:

 

عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد:

 

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                          نام ونام خانوادگی استاد مشاور:                          نام و نام خانوادگی داور:

 

تاریخ دفاع از پایان­نامه:

تعداد واحد پایان نامه :

 نمره پایان نامه به عدد:                    به حروف :

 

چکیده پایان نامه: (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: 1. این فرم باید تایپ شده تحویل داده شود.

         2. چکیده فوق، همان چکیده پایان­نامه­ است.

نوشته شده توسط مرادی در 22:37 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم آبان 1389

آموزش موثر(روش تدریس کارآمد)

آموزش موثر(روش تدریس کارآمد)

دانیل مویس – دیویدرینولدز

دکترمحمدعلی بشارت وحمیدشمسی پور

انتشلرات رشد

ص48

جنسیّت ،کمرویی وتدریس تعاملی

انتقادی که به آموزش مستقیم وبه خصوص بخش تعاملی تدریس برای کلاس واردشده این است که آموزش مستقیم وتدریس تعاملی ممکن است به سودپسران وبه زیان دختران ودانش اموزان کمروباشد.

به نظرمی رسددلیل این امرطبیعت جرات ورزترassertive   پسران وجرات ورزی کمتردانش آموزان کمرودرکلاس درس باشد.این امربه این معنااست که احتمال داوطلب شدن درپاسخگویی به سوال هاوتسلّط بردروس برای پسران بسیاربیشترخواهدبودودانش اموزان کمروازانجام چنین کارهایی کارهایی اجتناب خواهندکرد.دراین روش پسران جرات ورزترممکن است باهزینه (دراین روش ،تسلّط پسران جرات ورزتر،به بهای محرومیت سایردانش آموزان تمام می شود)سایردانش آموزان بردرس تسلّط پیداکنند.مشارکت نکردن عمدی برخی ازدانش آموزان ،که به پدیده «اسب سواربدون مانع» free – rider effect  (یکّه تازی )معروف است.مشکل بالقّوه دیگری درتدریس تعاملی برای کلّ کلاس می باشد.این مسئله به این واقعیّت برمی گرددکه برخی ازدانش آموزان به دلیل فقدان اعتمادبه نفس یابی میلی ،ازمشارکت فعّال دردرس اجتناب می کنندواجازه می دهندکه دانش آموزان دیگرهمه کارهارانجام دهند.

البته می توان اقدامات معلّم فکوربه آسانی ازاین مشکلات دورشد.بنابراین لازم است معلّم به هنگام سوال پرسیدن ،مطمئن شودکه نه تنهادانش آموزان داوطلب یاسمج بلکه همه دانش آموزان به پاسخگویی به سوال هاترغیب می شوند.یک روش برای حصول اطمینان ازانجام این کاردورزدن درکلاس با نظمی متغیرویاداشتن فهرست اسامی دانش آموزان روی میزمعلّم است که بتوان یه سرعت جلوی اسم دانش اموزانی که جواب میدهند،علامت گذاشت.وقتی معلّم به طورمنظمدرکلاس دورمی زندبایدمطمئن باشدکه ترتیب دورزدن برای دانش آموزان معلوم نیست وگرنه برخی ازدانش آموزان وقتی می دانندنوبت آن هابرای جواب دادن است اززیرتکلیف درمی روند.همچنین معلبم بایداطمینان پیداکنددختران نیزبه اندازه ی پسران فرصت پاسخگویی به سوال هاراداشته اند.

*آموزش مستقیم (تدریس فعّال):

آموزش مستقیم یاتدریس به کل کلاس ؛شیوه ای ازآموزش است که درآن معلّم باتدریس مستقیم به کل کلاس ،مطالب رابه دانش آموزان انتقال می دهد.

کارمشارکتی درگروه های کوچک :  ص61

پژوهش هانشان داده اندکه گروه های مشارکتی بایدازنظرتوانایی دانش آموزان ،تاحدودی (امانه خیلی زیاد) ناهمگن باشند.گروه های مرکب ازدانش آموزان دارای توانایی بالا ومتوسط یامرکب ازدانش آموزان دارای توانایی متوسط وپایین نسبت به دانش آموزان دارای توانایی بالا،توانایی متوسط وپایین یاگروهه ای کاملا مختلط ازنظرتوانایی ،شرح وتبیین های بیشتری مبادله کردند.گروه بندی های ناهمگنی کمتربه ویژه برای دانش آموزان دارای توانایی متوسط سودمندبودند.مشخص شده است که وقتی دانش آموزان دارای توانایی یکسان دریک گروه قرارداده می شوند،دانش آموزان دارای توانایی بالا کمک کردن به یکدیگرراغیرضروری احساس می کنند،درحالی که دانش آموزان دارای توانایی پایین کمترمی توانندبه یکدیگرکمک کنند(وب،1991؛آسکوویلیام ،1995)

معایب کارمشارکتی درگروه کوچک:

اگرچه همکاری گروهی می تواندراهبردنیرومندی برای تدریس ویادگیری باشد.معایبی داردکه ایجاب می کندهمراه باتمرین انفرادی استفاده شودنه به عنوان جایگزین آن.

یکی ازمعایب دقیقابه ماهیت جمعی بودن کارگروهی مربوط می شودیک مشکل کارگروهی این است که ماهیتایادگیری مستقل راتقویت نمی کندوباعث وابستگی به اعضای مقتدرگروه می شود.اگرچنین اتفاقی بیفتددانش اموزبه آسانی قادربه توسعه مهارت هایی که لازم است درموقعیت های دیگربه طورمستقل ازآن استفاده کندد،نخواهدبود.به علاوه کاردرگروه کوچک به آسانی ممکن است به «پدیده یکّه تازی»منجرشودکه به موجب آن برخی ازاعضای گروه به طورموثرمشارکت نمی کنندوبه کاردیگران متکی می شوند.

مشکل بعدی می توانداین واقعیّت باشدکه کج فهمی های مشترک بین چندنفرازدانش آموزان گروه تقویت می شوند.

تاثیرجنسیّت دانش آموزان برخودپنداره self – concept وعزت نفس self – esteem

خودپنداره وعزت نفس مفاهیمی هستندکه نه تنهادرزمینه تحصیل بلکه درزمینه ی حل مشکلات متعددرفتارکودکان وجوانان درجامعه هم موردبحث است.عزت نفس پایین (خودپنداره منفی ) تاثیرزیانبخش برپیشرفت تحصیلی وفرصت های زندگی دانش آموزان دارد.

متخصصان خودپنداره رابه عنوان تصورات فرددرباره ی خودکه ازطریق تجربه محیطی ،تعامل باافرادی که اهمیّت ویژه ای برای وی دارندوخصیصه های رفتاری خودفردشکل گرفته اندمی دانند. (شاولسون وبولاسوهابنرواستنتون)

لازم به ذکراست متخصصان مذکورمدلی ازانواع خودپنداره ارائه داده اندکه درآن خودپنداره یکلی به دوبخش خودپنداره تحصیلی وخودپنداره غیرتحصیلی وپس ازآن خودخودپنداره تحصیلی به ابعادروخوانی ،درکل مدرسه ،ریاضی وخودپنداره غیرتحصیلی به ابعادی چون توانایی جسمانی ،قیافه ظاهری،روابط باهمسالان،روابط باوالدین تقسیم می شود.

همچنین ،دربعضی ازمطالعات مشخص شده است که پسران ودختران سطوح خودپنداره متفاوتی دارند.این تفاوت یه ویژه برحسب عزت نفس عمومی محسوس نیستند؛دختران درحوزه ی روابط باهمسالان خودپنداره ی مثبت تری دارند،درحالی که پسران درحوزه ی «توانایی جسمانی»ازخودپنداره ی مثبت تری برخوردارند(مارش،پارکروبارنس).

درخودپنداره تحصیلی نیزتفاوت های آشکاروجوددارد.ازدبستان به بعدپسران به تکوین خودپنداره ی مثبت تردرریاضیات گرایش دارند،درحالی که دختران درانگلیسی خودپنداره ی مثبت تری به دست می آورند.صحّت این موضوع درکشورهای مختلف تاییدشده استوتعدادی ازمطالعات به این نتیجه رسیده اندکه خواه پسران نسبت به دختران وبالعکس(دختران نسبت به پسران) درآن ماده درسی عملکردبهتری داشته باشندویانداشته باشند،این اتفاق می افتد؛مویس به این نتیجه رسیدکه درکودکان دبستانی منطقه ی فنلاندر،پسران خودپنداره ی ریاضی مثبت تری داشتند،اگرچه نمرات آن هادرریاضیات بهترازنمرات دختران نبود.این مسئله اهمیّت پیشگیری ازتاثیرپیش داوری های اجتماعی درباره ی مواددرسی مردانه وزنانه برتدریس ونحوه ی تعامل معلّم بادانش آموزان دختروپسرراخاطرنشان می سازد،زیرااین امرممکن است خودپنداره ودرنهایت پیشرفت تحصیلی راتحت تاثیرقراردهد.

 

 

 

نوشته شده توسط مرادی در 22:36 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم آبان 1389

بازهم جمله های . . .

بازهم جمله های . . .

 

v      باخدا باش پادشاهی کن/ بی خدا باش هر چه خواهی کن

v      من خودم را محتاج نمی دانم چون طریقه قناعت را یاد گرفته ام.

v      حتی تظاهر به شای نیزبرای دیگران شادی بخش است .

v      امید نان روز ادمیت است.

v      هیزم شکن قبل از انکه نیرو وقدرت بخواهد  مهارت لازم دارد.

v      اگر بر ناتوان خشمگین شدی دلیل بر ان است که قوی نیستی.

v      سکوت و رفتار ایینه ای است که هر کس خود را در ان نشان می دهد.

v      شجاع در زندگی یکبار می میرد و ترسو روزی هزار بار.

v      جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که مطالعه کار روزانه اش باشد.

v      خواندن کتاب های خوب مصاحبت با مردمان شرفمند گذشته است.

v      کسی که همساز و هم طراز تو نیست به دوستی نپذیر.

v      نایاب ترین چیزها صمیت و یگانگی است.

v      مرد بزرگ بر خود سخت می گیرد و مرد کوچک بر دیگران.

v      جوانی بهار ارزوهاست.

v      امید سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهند مرد.

v      کسانی که دیر قول می دهند خوش قول ترن مردم اند.

v      جلوی ایینه "مفصر" و" موثر" را یافتم" ...خود خودشه".

v      "دوستی برتر"...و " دشمنی بدتر" از خود ندارم.

v      سخنی برای " گوش کردن " داشته باش... نه " گوش کر" کردن.

v      برای خوش بینی ..."ایینه اینده" را"پاک کن"...

v      "ماشین حساب" بیشتر از همه... "حرف حساب " حالیش می شود.

v      نگاهمان "دربست"...در خدمت"درهای بسته "است.

v      اگر تصور کنی" رسیده ای "پلاسیده ای "

v      "کلاهسر خود"نگذار ... حتی برای "سرگرمی"

v      در "کوتاه سخن گفتن ... "کوتاهی " نکن.

v      علاوه بر "علاقه" ... "عاقلانه" انتخاب کن...

v      تشخیص"...جایگاه شخص را "مشخص " می کند.

v      دیگران را "پس نزن"...برایشان"دست بزن"

v      با "اصل" خود..."عکس " تکی بیندازیم.

v      وقتی "با خودم " قرار ملاقات دارم ..."تو خودم " می روم.

v      "حرف زننده"...باید "حرفش زننده" نباشد.

v      "دست کم"دو دست داریم...انها را "دست کم"نگیریم.

v      "به خاطر " خودت هم شده ...دیگران را"به خاطر "بسپار".

v      اگر دیگران را"خواستی " ..."خواستنی " هستی.

v      "دوست های خوبی" دارم..."خوبی ها رادوست" دارم.

v      هر کس "حق دارد "..."خودش "باشد.

v      "از راه سر " ...مشکلات را "از سر راه "بردار.

v      تائ دست"به زانو" نشد...مشکل"به زانو "در نیامد.

v      طول عمر"بی عرضه"..."بی عرض " است.

v      ارامش "اساس زند گی"...اسایش "اسباب زندگیث".

v      ولحرفی " صرف ندارد "...سکوت"حرف ندارد".

v      "نظر "نمی داد ... که "نظر " نخورد.

v      "پاسخگوی رفتار"...و"سخنگوی افکار "خویش باشیم.

v      به گوش و دل خود بخوانید که همیشه از شادی دیگران شاد می شوید.

v      قرض پدر و ماد ر به فرزندانشان علم وثروت نیست بلکه تربیت است و اخلاق.

v      با پدر ومادر خود چنان رفتار کن که از اولاد خود انتظار داری

v      بین کسی که بی سواد است و انکه مطالعه نمی کند تفاوت چندانی نیست.

v      هر چه شما را نکشد شما را قوی تر می کند.

v      شما ان چیزی را می بینید که قبلا" به عنوان یک باور انتخاب کرده اید.

v      وقت شکست شجاع باش و هنگام پیروزی متین.

v      کسی که فکر نمی کند به ندرت دم فرو بندد.

v      یک خانواده خوشحال چیزی جز بهشت زود رس نیست.

v      بسیاری کینه از بسیاریس حسادت است.

v      در هر شرایطی با وقار برخورد کن.

v      در ذهن خود هم ارز کسی را که می خواهید به او تبدیل شوید خلق کنید .

v      تکبر انسان را خوار می کند .

v      هیچ گاه زمام اعصاب و خلق وخو و همچنین کلید اتو مبیلت را رها نکن .

v      اول اندیشه وانگهی گفتار.

v      زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است.

v      ما از جنس رویاهایمان هستیم.

v      هیچ وقت منتظر فرصت نباش بلکه ان را بیافرین.

v      بخشی از بیماری ما به خاطر این است که انتظارش را می کشیم.

v      جسم برده ی ذهن است یعنی ذهن هر دستوری بدهد جسم انجام می دهد پس ذهنی ارام داشته باش.

v      مانند کودک باش خودت را در حال غرق کن نه مثل بزرگترها که هنر فکر کردن و نگران بودن را همزمان فرا می گیرند.

v      تلاش تمام روان درمانها تغییر تصویری است که فرد از خویش دارد .

v      خود بینی بیماری عجیبی است که همه را بیمار می کند جز فرد مبتلا را.

v      بیماری اغلب نتیجه تعارضات درونی حل نشده است که دیر یا زود در جسم نمودار می شود.

v      در وقت صحیح در جای صحیح بودن الگوی درونی است.

v      ما اغلب به کسانی علاقمند می شویم که رفتار یا گفتارشان به پدر و مادر مان شباهت داشته باشد.

v      ما همیشه همان چیزی را جذب می کنیم که انتظارش را داریم و جهان همواره همان گونه برخورد می کند که ما خود را لا یق ان می دانیم.

v      وقتی احساس خوبی در مورد خود داریم دیگران هم بهتر از همیشه به نظر میرسند چون جهان بازتابی از خود ماست.

v      زندگی مردن بزرگ مانند مسافرت به مناطق مجهول وبد ست اوردن میوه های تازه ونا شناس.

v      بنده انی که در بند انی.

v      اغلب اثار هنری و ادبی محصول شکنجه های درونی بوده اند.

v      تاریخ انقضای خنده روی صورت هیچ کس حک نمی شود.

v      لازمه شاد زیستن جست وجوی زیبایی ها و خوبی هاست /یکی زیبایی منظره را می بیند یکی کثیفی پنجره را.

v      اگر نتوانستی فرد گناهکاری را ببخشی بدان از بزرگی گناه او نیست از کوچکی قلب توست .

v      نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گویم /همه بر زبانند وتو در میان جانی.

v      موفق به نقطه ای رسید که صفر نبود .

v      وقتی "نشست"نصیبش نشد جز "شکست".

v      به علت "نقص فنی" ضربه فنی"شدم.

v      با" اضافه کاری و"کار اضافی"...توان خود را به توان چند رساندم.

v      با "کف زدن" برای دیگران... چیزی "از کف" نمی دهی.

v      به" مساحت فکر"بیفزاییم...تا به "مسافت عمر" افزوده شود.

v      افراد "سازنده"..."ساز زندگی" را می نوازند.

v      ناامید ...با "پای خود"از "پا در امد".

v      "خواستمان"را به "ساختمان" تبدیل کنیم.

v      در "اتاق انتظار" ...منتظر "ملاقات" با موفقیت بودم.

v      داشته ها را" ببین" خواسته ها را "بچین".

v      شکست خوردی ان را "هضم" کن تا "حذف" نشوی.

v      دثیروز "مقایسه"... بود امروز"مسابقه".

v      گره مشکلات "باز کنیم"...ساز نو" اغاز کنیم"

v      "نمرات "ما..حاصل "ثمرات" ماست.

v      نباید "راحت باخت" ...ولی باید "راحت باخت" را پذیرفت.

v      وقتی زمین خوردی...باید چیزی "پیدا کنی".

v      "کور شده "...چون از مسیر "دور شده".

v      طوری "اوج" بگیر که" موجی" تو را نگیرد.

v      "خوشبخت" کسی است که مسولیت "بدبختی"خود را می پذیرد.

v      رسیدن به هدف "میسر"است... اگر "اسیر مسیر "نشوی.

v      چون امید را "پیش گرفت"... "پیشی گرفت".

v      "شک"نصف "شکست".

v      گاهی "همه چیز" را زیر پا می گذاریم تا به "همه چیز" برسیم.

v      سه "عادت"... موجب "سعادت":تحول ...تعقل ...تحمل.

v      "باخت"... گفت "بخت" یار نبود.

v      مهم این است که پس از "اتش سوزی" امیدش "نسوخته باشد".

v      "دست اندازها"...پله های برای "دست اندازی" به اهداف.

v      انتظار نداشته باش ...که همواره...همه ی "همراه"و مسیر "هموار"باشد.

v      قانون اول پرواز..."بی پروا "بودن و"بی پر و بال " نبودن.

v      به هزار و "بی دلیل "...خود را "بی بدیل "می دانیم.

v      شانس ...خانه همه"در می زند"ولی به هوشیار "سر می زند".

v      در زندگی "در مانده ای" یا " فرمانده ای"؟

v      همه روزه در میان "..." "جشن تحول"باید گرفت.

v      "شادم"...چون اعتصاب "عزا"کرده ام.

v      وقتی بازی را "می بازی"...سعی کن خودت را "نبازی".

v      با"خود کوشی"..."رگ مرگ" را زدم.

v      "به احترام خود"..."از جا بر خیز".

v      "بازیگوش"..."گوش بازی " ندارد.

v      "دست کم"...خودت را دست کم" نگیر.

v      "موفقیت " ...کشف "موقعیت".

v      کسانی که همیشه در سایه زندگی می کنند برای دیگران سایه ای ندارند.

v      من برای این به دنیا امده امتا زندگی را برای من های دیگر اسان کنم.

v      در زندگی هیج وقت اخم نکن شاید یکی به لبخند تو زنده باشد.

v      نامم را پدر انتخاب کرد ...نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم ...دیگر بس استراهم را خودم انتخاب خواهم کرد.

v      گذشته را خواب کن اینده را بیدار کن حال را پیدا کن.

v      استواری انسان بیشتر از کوه است.

v      عشقی کههر روز تازه تر نشوداندک اندکبه عادت تبدیل می شود و در نهایت رنگ بردگی به خود می گیرد.

v      کار ما خوب کردن ادمها نیست  بلکه کار ما خوب دیدن انسان هاست.

v      هیچ وقت پاکی کودکی ات را از دست نده.

v      بازی روزگار را نمی فهمممن تو را دوست دارم ...تو دیگری را...دیگری مرا ...وهمه تنهاییم.

v      سلام به رفیقی که وقتی سر ترازو می ره معرفتش سنگین تر از وزنشه.

v      بعضی ها درختان را قطع می کنند برای ساختن پرچم های حفاظت از محیط زیست.

v      زکات تندرستی...فرمان برداری از خداست.

v      عاقل به عمل خود اعتماد دارد و جاهل به ارزوی خود.

v      اگر چشم دل بینا نباشد شنوایی گوش سودی ندارد.

v      در امتحان مرد عزیز یا خوار می شود.

v      وقتی دارایی از بین می رود ،دوست از دشمن معلوم می شود.

v      زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کس نغمه خود خواند و از صحنه بیرون رود، صحنه پیوسته به جاست ، خرم ان نغمه که مردم بسپارند به یاد.

v      نصیحت کردن در مقابل مردم،سرزنش و ملامت شمرده می شود.

v      نشانه پرهیز کاری ان است که در نهرن کاری نکنی که اشکار نتوان کرد.

v      هر کس که بپرسد می اموزد.

v      شک وگمان خردمند از یقین نادان بهتر است.

v      ترک گناه بهتر از درک ثواب است.

v      غریب کسی است که یار وحبیبی ندارد.

v      فرومایه را پست ترین مقام مغرور سازد.

v      عفو زیور قدرت است.

v      دیر زمانی ست برای رهایی از بی همری دستنانت به جای چای، ضد یخ می نوشم.

v      انسان با دو چشم ویک زبان به دنیا می اید تا دو برابر انچه که می گوید ببیند ولی بعضی از مردم انگار با دو زبان و یک چشم به دنیا امده اند زیرا انها که کمتر دیدهاند بیشتر حرف می زنند و انهایی که هیچ ندیده اند در باره ی همه چیز اظهار نظر می کنند.

v      همیشه نگاهی را باور کن که اگر از او دور شدی منتظرت بماند.

v      گوهر خود را نزن بر هر سنگ نالایق بگذار گوهر شناس لایق پیدا شود.

v      هیچ گاه نگذار کسی در کوهپایه های عشق دستت را بگیرد که مطمئنی تو را در ارتفاعات رها خواهد کرد.

v      یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد طلب عشق از هر بی سرو پایی نکنیم.

v      قلب کسی که کلیدش را نداری قفل نکن.

v      دوری عشق های کوچک را از بین می برد اما به عشق های بزرگ عظمت می بخشد.

v      گر شور عشق در دل ما رخنه گر نبود/سلطان عشق را سوی ما نظر نبود.

v      به ستاره ها نگاه کن به چشمک هاشون بخند اما بهشون دل نبند چون از روی عشق نیست از روی عادنه.

v      بی کمالیهای انسانها از سخن پیدا شود پسته ی بی مغز چون لب وا کند رسوا شود.

v      خطا ها فرصتی است برای هوشمند تر شدن.

v      کسی نیکی بیند به هر دو سرای/ که نیکی رساند به خلق خدای.

v      شکر گزاری مظهرروح وروان شریف است.

v      بدی را با عدالت پاسخ دهید ،مهربانی را با مهربانی.

v      مکر و دغلی رسم فرومایگان است.

v      انسان مانند رودخانه است ، هر چه عمیق تر باشد ارام تر است.

v      وقتی زندگی به تو صد دلیل برای گریه کردن نشان دادتو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده.

v      عظمت مردان بزرگ از طرز سلوکشان با مردان کوچک اشکار می شود.

v      خدا را یاد کنید و با این وسیله شیطان را از خود دور کنید.

v      دیدار کسانی که دوستشان داری همیشه شادی اور است حتی در خواب.

v      هنگامی که مصمم به عمل شدید، باید درد های تردید را ببندید.

v      محیط مناسب گلستان استعداد ها و محیط نا مناسب، گورستان ان است.

v      دروغ مانند برف است هر چه ان را بگردانی بزرگ تر می شود.

v      هر هشت ساعت به تو مهر می ورزم تا دیگر از دستم ...دل چرکین نباشی.

v      ما از جنس رویاهایمان هستیم.

v      خداونداز ان بنده خرسند نیست/که راضی به قسم خداوند نیست.

v      تواضع کند هوشمند گزین/نهد شاخ پر میوه سر بر زمین.

v      ز خاک افریدت خداوند پاک/پس ای بنده افتادگی کن چون خاک

v      حریص وجهانسوز وسرکش مباش/زخاک افرید ند ت اتش ماش.

v      اگر می خواهی محت خریداری کنی باید فروشنده ادب باشی .

v      صحبت کردن در مورد ناخوشی ها مانند کود دادن پای علف های هرز است.

v      فرسودگی بهتر از شکستگی است.

v      ترس به هر نوعو نحوی که باشدنوعی عفونت روانی است.

v      فقط افکار مثبت را به بانک ذهنی خود بسپارید.

v      کسی که شکست خورده تارهای مربوط به شکست را خوب می شناسد.

v      تمام رویا های ما با حمایت دیگرن تحقق می یابند.

v      کنترل زندگی تان را به دست بگیرید و کانال زندگی تان را انتخاب کنید ولی این را بدان کهکار با دو دکمه playوstopبر عهده ی خداوند  به شما پیشنهاد می کنم از دکمه rew فقط برای بازگشت به لحظات خوش استفاده کنید .

v      با دیگران بخند نه به دیگران.

v      اگر می خواهی محالترین اتفاق زندگی ات رخ بدهد باور محال بودنش را عوض کن وبا یک دنیا امید در انتظار وقوعش باش.

v      وقتی به دنیا می اییم به گوشمان اذان می گویند،وقتی از دنیا می رویم بر سرمان نمازمی خواند بهراستی زندگی چقدر کوتاه است فاصله اذان تا نماز.

v      دانی چرا از میان میوه ها سیب نکوست چون نیمی رخ عاشق است ونیمی رخ دوست،زردی رخ عاشق است و سرخی رخ دوست،چه زیباست دو دوست در یک پوست.

v      در زندگی مرتبا" بادرسهایی روبه رو هستیم وتا درسی را به خوبی یاد نگرفته ایم مجور به گذراندن دوباره ان هستیم.

v      نفرت را پذیرا باش که بعد از هر نفرتی محبتی پدید می اید.

v      کسی که از استعدادهایش استفاده نکند از افراد فعال بی استعداد هم عقب می ماند.

v      شکست یعنی افراد نتوانندبه اندازه شایستگی اشان از زحمات خود استفاده کنند.

v      موفقیت یعنی سبقت رفتن از افراد هم سطح خود در جنبه های مختلف زندگی.

v      مشورت یعنی استفاده غیر مستقیم از تجربیات انها.

v      باغبان زندگی خویش باش، درچهار فصل زندگی انسان پاییز کمین کرده.

v      هر چه هستی همان باش ه چه نیستی نگو کاش.

v      برای ادم نابینا شیشه والماس فرقی ندارد پس اگر کسی قدرت را ندانست فکر نن تو شیشه ای ، اون نابیناست

v      امیدوارم که هیچ وقت باک زندگی ات خالی از عشق نباشه حتی اگر بنزین سهمیه بندی بشه.

v      کسانی به شما حسادت می کنند که امتیازات قابل توجهی در شما دیده اند که خود فاقد ان هستند.

v      یه هیزم شکن وقتی خسته میشه که تبرش کند بشه نه اینکه هیزم هایش زیاد باشهوتبر انسانها باورهاشون نه ارزوهاشون.

v      هیچ مکانی انقدر شلوغ نیست که نتوان با خدا خلوت کرد.

v      مرد واقعی در شرایطسخت صفات خویش را نشان دهد،مثل چای در معرض اب جوش،جنس و عطرش مشخص می شود.

v      دوست داشتن کسانی که لایق دوست داشتن نیستند،اسراف در محبت است.

v      قلب دو اتاق دیوار به دیوار هست که یکی از اتاقها غم و دیگری شادی.می گن ارام بخند که تو اتاق بقلی  غم را بیدار نکنی.

v      گگر خدا یار است با سلطان مپیچ، ور خدا برگشت صد سلطان به هیچ.

v      ففقط یکبار فرصت داری تا از وجود خودت تندیس بسازی،پس از ضربه های تبر نترس.

v      ببا سکوت می توان شیطان را عصانی کرد.

v      صبح مادر حرف هاست و شب مادر اندیشه هاست.

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط مرادی در 22:36 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم آبان 1389

پیغام مدیریتی این مطلب چیست؟

در روزگار قديم، حاكمى سنگ بزرگى را در وسط جاده ى اصلى قرار داد. سپس در گوشه اى پنهان شد تا ببيند چه كسى آن را از جلوى مسير بر مى دارد. بازرگانان ثروتمند با كالسكه هاى خود به كنار سنگ رسيدند، آن را دور زدند و به كار خود ادامه دادند. بسيارى از آنها به حاكم بدوبيراه گفتند كه چرا دستور نداده است جاده را باز كنند. اما هيچ يك از آنان كارى به سنگ نداشتند. تا اين كه يك مرد روستايى با بار سبزيجات به نزديك سنگ رسيد. بارش را بر زمين گذاشت، شانه اش را زير سنگ قرار داد و سعى كرد سنگ را به كنار جاده هل دهد. بعد از زور زدن ها و عرق ريختن هاى زياد، بالاخره موفق شد.

هنگامى كه به سراغ بار سبزيجاتش رفت تا آن ها را بر دوش بگيرد و به راهش ادامه دهد، متوجه شد كيسه اى زير آن سنگ در زمين فرو رفته است. كيسه  را باز كرد. پر از سكه هاى طلا بود و يادداشتى از جانب حاكم، اين سكه ها مال كسى است كه سنگ را از جاده كنار بزند.

نوشته شده توسط مرادی در 22:35 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم آبان 1389

تفاوت های دختران وپسران درطول دوره های مهم رشد

تفاوت های دختران وپسران درطول دوره های مهم رشد

1.رشدجسمانی

چه درتولد،چه درراه افتادن وچه درهنگام بلوغ ،دختران جلوترازپسران هستند.پسران ازرشدماهیچه ایکامل تری برخورداندوششهاوقلب بزرگتری دارند.پسران باافزایش سن،درفعالیت هایی که نیازبه مهارت های حرکتی زیادداردبرتری می یابند.پسران دردوره نوزادی وکودکی بیشتردرمقابل بیماری ها،آسیب پذیرهستندودرمقابل دردهای جسمانی تحمل کمتری دارند.

2.رشدشناختی

دختران درتواناییهای کلامی مانندخزانه لغات ،خواندن ودریافت وخلاقیت کلامی ازرشدبیشتری برخوردارهستندواین برتری حتی ازدوره ی نوزادی نیزمحسوس است.البته این برتری درسال های بعدبه طورعمده ای افزوده می شود.

پسران ازحدودده سالگی درتوانایی بصری – فضایی برتری دارنداین توانایی هاشامل شناخت بهتراشیادرفضاهای دوبعدییاسه بعدی ،خواندن نقشه هاوجزاین هاست.

پسران ازابتدای دوازده سالگی درریاضیات برتری پیدامی کنندودراین زمینه ازاستعدادهای ویژه ای برخوردارمی شوند.همچنین مدارکی وجودداردکه پسران بیش ازدختران ،کنجکاووجستجوگرندودرکارهای مخاطره آمیزشرکت می کنند.

3.رشدعاطفی واجتماعی

پسران اغلب پرخاشگروتجاوزکارند؛بویژه درپرخاشگری های بدنی ازدختران جلوترهستند.دختران درمقابل خواسته های والدین وسایربزرگسالان ،بیشترفروتنی نشان می دهندواین مسئله حتی ازسنین کودکی اول نیزکاملامحسوس است.دختران درگروه های همسال ،بیشترهمکاری وهمراهی نشان می دهند؛درحالی که پسران این ویژگی رابویژه درروابط بادختران،کمتربروزمی دهند.

مدارکی وجودداردکه نشان می دهددختران درمقابل ناسازگاری های خانوادگی وفشارهای عاطفی بیش ازپسران تحمل دارند.همچنین پسران بیش ازدختران ،دارای مشکلات عاطفی ویادگیری مانندناتوانی درنوشتن وخواندن ونقایص تکملی درمحیط مدرسه اند.

 

 

کتاب روانشناسی رشد1(developmental psychology)

دکترسوسن سیف – دکترپروین کدیور – دکتررضاکرمی نوری – دکترحسین لطف آبادی

  

نوشته شده توسط مرادی در 22:35 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم آبان 1389

چرا افزایش قیمت نفت به نفع اقتصاد ما نیست؟

چرا افزایش قیمت نفت به نفع اقتصاد ما نیست؟

این یک واقعیت است که افزایش قیمت نفت برای عموم کشورهای نفت خیز بیش از آنکه منفعت تلقی شود یک «بلا» می تواند باشد. همانطور که می بینیم طی چند سال اخیر رشد قیمت نفت اثرات منفی زیادی بر جای گذاشته به طوری که صنعت زدایی از بارزترین نمود چنین اتفاقی است. به عبارتی بخش های غیرتولیدی جانشین بخش تولیدی شده اند و حتی شرایط موجود تولیدکنندگان را وادار به تغییر رویه کرده است، به طوری که براساس شواهد، تولیدکنندگان صنعتی ما به واردکنندگان کالا تبدیل شده اند، به طوری که با بهره گیری از وام های دولتی از مزایای تجاری برخوردار می شوند.
برای مثال در حال حاضر شاهدیم در محصولاتی نظیر ماکارونی یا حتی صنایع لبنیات، تولیدکننده اقدام به واردات می کند و با وجودی که در ظاهر کارخانه دار و تولیدکننده است اما صرفاً به یک واردکننده تبدیل شده است. از دیگر آثار منفی چنین افزایشی کاهش سرمایه گذاری و رشد فعالیت های غیرمولد است. روند رو به رشد قیمت مسکن در سال های اخیر را می توان از تبعات چنین افزایشی دانست. در حالی که گفته می شود ۵۰ درصد هزینه زندگی در شهرهای بزرگ، صرف مسکن می شود و در عین حال مسکن به عنوان دارایی یی تلقی می شود که با افزایش قیمت آن گروهی فقیرتر می شوند، شاهدیم که افزایش قیمت نفت به این شرایط بیشتر دامن می زند.از دیگر تبعات چنین رشدی، حرکت انباشت سرمایه از بخش ماشین آلات به بخش های دیگر غیرمولد است که بدین ترتیب با کاهش سرمایه گذاری مولد مواجه خواهیم شد که اثرات آن را البته در دوره های بعد می توان مشاهده کرد.
رشد حجم دولت از دیگر پیامدهای منفی چنین افزایشی است که طی دو، سه سال اخیر تاثیر آن را در بودجه های دولتی می بینیم.در عین حال دولت به خاطر اینکه بتواند هزینه هایش را افزایش دهد مجبور است درهای کشور را روی واردات باز کند که این موید همان پدیده صنعت زدایی و تولیدزدایی در کشور است. در خاتمه می توان اشاره یی کرد به نقش افزایش قیمت نفت و ارتباط آن با اقتدار دولت ها. رشد قیمت نفت در هر دوره یی نوعی بلندپروازی در دولتمردان کشور ایجاد می کند که از عمده ترین نکات منفی چنین وضعیتی تلقی می شود.

نوشته شده توسط مرادی در 22:34 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم آبان 1389

مدرسه‌های انگلستان، دخترانه ‌پسرانه می‌شوند

برخی مسئولان آموزش و پرورش در انگلستان، معتقدند دختران در مدارس مختلط از پیشرفت‌های تحصیلی باز می‌مانند

 

امروزه کلاس‌های درسی خیلی از مدرسه‌های کشورهای مختلف جهان، به‎صورت مختلط برگزار می‌شوند و دختران و پسران در یک کلاس مشترک حاضر می‌شوند. با این‌حال در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درمورد درستی یا نادرستی این روش در محافل آموزشی اروپا و آمریکا شکل گرفته است. در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد؛ بعضی مخالف این شیوه آموزشی هستند و برخی آن را بدون اشکال می‎بینند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مرادی در 22:30 |  لینک ثابت   • 
مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر